یکشنبه ۲۴ شهریور ۱۳۹۸ - ۲۰:۵۰

عدم مراجعه و ثبت نام ھر یک از پذیرفته شدگان به منزله انصراف بوده؛

اسامی پذیرفته شدگان آزمون ورودی کارشناسی ارشد رشته‌ھای گروه پزشکی اعلام شد

ارشد

اسامی پذیرفته شدگان آزمون ورودی دوره کارشناسی ارشـد و متقاضیان استفاده از آیین نامه استعداد درخشان با آزمون و بدون آزمون سال تحصیلی٩٩-٩٨ اعلام شد

  به گزارش مفدا، از سوی سازمان سنجش اسامی پذیرفته شدگان آزمون ورودی دوره کارشناسی ارشـد و متقاضیان استفاده از آیین نامه استعداد درخشان با آزمون و بدون آزمون سال تحصیلی٩٩-٩٨ اعلام شد.

بر این اساس کلیه پذیرفته شدگان لازم است جھت ثبت نام براساس رشـته و دانشـگاه محـل قبـولی، اصـل، کپـی و اسـکن مـدارک مورد نیاز را آماده و اواخر ھفته چھارم شھریور طبق زمانبندی اعلام شـده در سـایت دانشـگاه پذیرفتـه شـده، جھـت ثبت نام به آموزش دانشگاه مراجعه نمایند.

نظر به اینکه کلیه دانشگاه‌ھا زمان و نحوه ثبت نام را در سامانه اینترنتی خود اعلام مـی‌نماینـد، لـذا پذیرفتـه شـدگان پیش از مراجعه حضوری به دانشگاه، ملزم به مراجعه بـه سـامانه‌ھـای مـذکور جھـت اطـلاع از زمـان، مکان، مـدارک و نحوه ثبت نام می‌باشند. 

 بر اساس آئین نامـه آموزشـی دوره علـوم پزشکی ھر گونه انتقال، تغییر رشته و یا جابجایی محل تحصیل در دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته ممنوع مـی‌باشد. بنابراین با توجه به اینکه محل پذیرش را خود فرد و با آگاھی کامل تعیین نموده، لذا ھیچگونه تغییر در محل پذیرش انجام نخواھد گرفت.

مدارک ثبت نام مورد نیاز می‌بایست به دانشگاه محل پذیرش ارائه شود و این مدارک توسط دانشـگاه، مـورد بررسـی قرار خواھد گرفت. درصورت محرز شدن الف) عدم رعایت ضوابط و مقررات توسط داوطلب، ب) واجد شـرایط نبـودن فـرد جھت شرکت و پذیرش در آزمون و رشته مربوطه، ج ) مغایرت و عدم صحت مدارک و د) مغایرت اطلاعـات اعـلام شـده، از ادامه تحصیل فرد ممانعت به عمل آمده وضمن لغو قبولی فردطبق مصوبات ھئیت بدوی رسیدگی بـه تخلفـات در آزمون‌ھا با داوطلب برخورد خواھد شد.

عدم مراجعه و ثبت نام ھر یک از پذیرفته شدگان طی تاریخ‌ھای مقرر در دانشگاه به منزله انصراف بوده و هیچگونـه اعتراضی در این مورد پذیرفته نخواھد شد، پذیرفته شدگانی که پس از ثبت نام در دانشگاه انصراف دھند یا جھت ثبت نام مراجعه نکنند، حق شرکت در آزمون ورودی سال بعد وزارت بھداشت برای این مقطع را ندارند؛  البته پذیرفته شدگان دانشگاه‌ھایی که به صورت شھریه‌ای پذیرفته شده‌اند مشمول این بند نمی‌شوند.

 در آزمون کارشناسی ارشـد وزارت علـوم یـا سـایر مراکز نیـز داوطلبانی که علاوه بر آزمون وزارت بھداشت و پذیرفته شده‌اند ملزم به ثبت نام در یکی از دو محل می‌باشند و در صورت محرز شدن ثبت نام درھر دو محـل، قبـولی آنھا در رشته‌ھای مربوط به وزارت بھداشت در ھر مرحله از تحصیل کان لمیکن تلقی می‌شود.

کلیه پذیرفته شدگان استعدادھای درخشان از طریق وارد نمودن کد رھگیری نتیجه را مشاھده خواھند نمود. نکته مهم این که کلیه متقاضیان استعداد درخشان با آزمون که از طریق دانشگاه جھت استفاده از ایـن تسـھیلات معرفـی شده و در آزمون شرکت نموده‌اند دقت نمایند از فرصت یکبار خود استفاده کـرده‌انـد و دیگـر مجـاز بـه اسـتفاده از ایـن سھمیه نمی‌باشند.

کلیه پذیرفته شدگان در اولین اولویت انتخـابی حـائز شـرایط پـذیرش از نظـر علمـی، پذیرفتـه شـده‌انـد. بسـیاری از پذیرفته شدگان در اولویت‌ھای بعد از محل پذیرش کنونی، حائز رتبه خوب می‌باشند. با توجه به اینکه فـرد بـا آگـاھی کامل انتخاب رشته نموده است و چندین نوبت امکان تغییر و ویرایش وجود داشـته اسـت، لـذا بـه ھـیچ عنـوان جابجایی در اولویت‌ھای رشته محل بعدی، امکان پذیر نمی‌باشد.

یکی از شرایط پذیرش در سھمیه‌ھای رزمندگان و ایثارگران و استعدادھای درخشان با آزمون کسـب حدنصـاب لازم می‌باشد، لذا داوطلبان این سھمیه‌ھا که حـد نصـاب لازم را کسـب نکـرده‌انـد، حـائز شـرایط پـذیرش در ایـن سـھمیه نشده‌اند.

افرادی که مجاز به انتخاب محل شده و انتخاب محل خود را انجام داده‌انـد، مجـددًا کارنامـه‌ای در رابطـه بـا رشـته محل‌ھایی که انتخاب کرده‌اند دریافت می‌کنند که جایگاه داوطلب را در ھر یک از دانشگاه‌ھای انتخـابی‌اش در مقایسـه با سایر افرادی که این دانشگاه را انتخاب کرده‌اند نشان می‌دھد.

ھرگونه تکمیل ظرفیت پس از اعلام نتایج نھایی، براساس اعلام دانشگاه‌ھـای متقاضـی منـوط بـه طـی مراحـل اخـذ مجوز مربوطه از شورای سنجش و پذیرش تحصیلات تکمیلی صورت می‌پذیرد.

به عبارتی اگر دانشگاهی بعد از زمـان انتخاب رشته محل، ظرفیت جدید اعلام کرده باشد و یا به ھر دلیل متعاقبا ظرفیت جدید اعلام کرده باشد و یا دانشگاه‌ھا درخواسـت معرفـی افـراد جدیـد و یـا افـراد جایگزین نمایند، تصمیم گیری در مراجع ذیربط و موافقت با پذیرش جدید و یا تکمیل ظرفیت از نیمه مھر ماه به بعد نسبت به این مرحله اقدام خواھد شد. لذا داوطلبان ملزم میباشند از نیمه مھر ماه تـا ھفتـه سـوم آبان ماه، ھر ھفته سامانه اینترنتی مرکز سنجش را ملاحظه کنند.

ارسال نظر

    • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
    • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.