پنجشنبه ۲۸ شهریور ۱۳۹۸ - ۱۸:۰۷

مسوول امور خوابگاه های دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر:

لیست اسامی متقاضیان به تفکیک خوابگاه و رشته تحصیلی اعلام شد

اسدپور

مسوول اداره امور خوابگاه های دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر خبر از اعلام لیست اسامی متقاضیان خوابگاه به تفکیک خوابگاه و رشته تحصیلی داد

به گزارش مفدا بوشهر، محمود اسدپور ضمن تبریک به پذیرفته شدگان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در خصوص اسکان دانشجویان متقاضی خوابگاه گفت: امور دانشجویی معاونت فرهنگی و دانشجویی خوابگاه ها را با توجه به ظرفیت محدود خوابگاه‌های ملکی دانشگاه ؛ به دانشجویان دارای شرایط بر اساس و به ترتیب اولویت‌های تعیین شده در ماده ۲۳ آیین نامه اسکان خوابگاه‌های مجردی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور به استثناء (دانشجویان مقاطع pHd ، دستیاری، شهریه پرداز، انتقالی، جابجایی و مهمان) واگذار کرده است.

اسدپور در ادامه اظهار داشت: پس از بررسی های به عمل آمده توسط امور خوابگاه های دانشجویی و طبق آیین نامه لیست  اسامی متقاضیان به تفکیک خوابگاه و رشته تحصیلی اعلام شده و دانشجویان گرامی می توانند از روز جمعه مورخ ۲۹ شهریورماه ساعت ۱۴ (زمان بازگشایی خوابگا ها) با توجه به لیست اعلام شده با ارائه کارت شناسایی معتبر به سرپرست خوابگاه مراجعه نمایند.

وی همچنین افزود: دانشجویان جهت اقامت در خوابگا ها، وسایل شخصی، پتو ، تشک ، بالشت، ظروف شخصی و غیره همراه داشته باشند.

مسوول اداره امور خوابگاه های دانشجویی در پایان تصریح کرد:  دانشجویان عزیز می توانند با مراجعه به لیست پیوست از نواقص پرونده و وضعیت اسکان خود مطلع و جهت تکمیل مستندات پرونده از روز سه شنبه مورخ ۲ مهرماه به اداره خوابگاه ها مراجعه نمایند.

گفتنی است؛ براساس اعلام قبلی دانشجویان بین الملل فاقد خوابگاه می باشند.

*لیست متقاضیان خوابگاه به تفکیک خوابگاه و رشته تحصیلی به شرح ذیل می باشد:

 ردیف شماره دانشجویی رشته تحصیلی نواقص پرونده وضعیت اسکان
۱ ۹۸۱۱۰۲۱ پرستاری تعهد محضری اسکان دائم
۲ ۹۸۱۱۰۱۸ پرستاری تعهد محضری اسکان دائم
۳ ۹۸۱۱۰۳۹ پرستاری اسکان دائم
۴ ۹۸۱۱۰۳۷ پرستاری اسکان دائم
۵ ۹۸۱۱۰۵۲ پرستاری اسکان دائم
۶ ۹۸۱۱۰۶۳ پرستاری اسکان دائم
۷ ۹۸۱۱۰۰۷ پرستاری تعهد محضری اسکان دائم
۸ ۹۸۱۱۰۱۷ پرستاری تعهد محضری اسکان دائم
۹ ۹۸۱۱۰۶۱ پرستاری اسکان دائم
۱۰ ۹۸۱۱۰۴۱ پرستاری اسکان دائم
۱۱ ۹۸۱۱۰۳۴ پرستاری تعهد محضری اسکان دائم
۱۲ ۹۸۱۱۰۵۹ پرستاری تعهد محضری اسکان دائم
۱۳ ۹۸۱۱۰۳۳ پرستاری تعهد محضری اسکان دائم
۱۴ ۹۸۱۱۰۲۷ پرستاری تعهد محضری اسکان دائم
۱۵ ۹۸۱۱۰۰۶ پرستاری تعهد محضری اسکان دائم
۱۶ ۹۸۱۱۰۶۰ پرستاری اسکان دائم
۱۷ ۹۸۱۱۰۶۸ پرستاری اسکان دائم
۱۸ ۹۸۱۱۰۱۵ پرستاری تعهد محضری اسکان دائم
۱۹ ۹۸۱۱۰۳۸ پرستاری اسکان دائم
۲۰ ۹۸۱۱۰۱۳ پرستاری اسکان دائم
۲۱ ۹۸۱۱۰۲۳ پرستاری اسکان دائم
۲۲ ۹۸۱۱۰۵۸ پرستاری اسکان دائم
۲۳ ۹۸۱۱۰۱۶ پرستاری اسکان دائم
۲۴ ۹۸۱۱۰۰۱ پرستاری اسکان دائم
۲۵ ۹۸۱۱۰۵۰ پرستاری تعهد محضری اسکان دائم
۲۶ ۹۸۱۱۰۴۰ پرستاری تعهد محضری اسکان دائم
۲۷ ۹۸۱۱۰۳۰ پرستاری تعهد محضری اسکان دائم
۲۸ ۹۸۱۱۰۴۹ پرستاری اسکان دائم
۲۹ ۹۸۱۲۰۰۷ اتاق عمل اسکان دائم
۳۰ ۹۸۱۲۰۰۶ اتاق عمل تعهد محضری اسکان دائم
۳۱ ۹۸۱۲۰۰۴ اتاق عمل تعهد محضری اسکان دائم
۳۲ ۹۸۱۲۰۱۱ اتاق عمل تعهد محضری اسکان دائم
۳۳ ۹۸۱۲۰۱۴ اتاق عمل تعهد محضری اسکان دائم
۳۴ ۹۸۱۲۰۰۹ اتاق عمل اسکان دائم
۳۵ ۹۸۱۳۸۲۰ رادیولوژی تعهد محضری اسکان دائم
۳۶ ۹۸۱۳۸۲۲ رادیولوژی اسکان دائم
۳۷ ۹۸۱۳۸۰۶ رادیولوژی تعهد محضری اسکان دائم
۳۸ ۹۸۱۳۸۰۱ رادیولوژی هزینه خوابگاه و تعهد محضری اسکان دائم
۳۹ ۹۸۱۳۸۱۳ رادیولوژی تعهد محضری اسکان دائم
۴۰ ۹۸۱۳۸۲۴ رادیولوژی هزینه خوابگاه اسکان دائم
۴۱ ۹۸۱۳۸۱۲ رادیولوژی اسکان دائم
۴۲ ۹۸۱۳۸۰۸ رادیولوژی اسکان دائم
۴۳ ۹۸۱۳۸۱۵ رادیولوژی تعهد محضری اسکان دائم
۴۴ ۹۸۱۱۶۱۹ بهداشت محیط هزینه خوابگاه و تعهد محضری اسکان دائم
۴۶ ۹۸۱۱۶۰۵ بهداشت محیط اسکان دائم
۴۷ ۹۸۱۲۷۰۷ دندانپزشکی هزینه خوابگاه و تعهد محضری اسکان دائم
۴۸ ۹۸۱۲۷۱۴ دندانپزشکی تعهد محضری اسکان دائم
۴۹ ۹۸۳۲۷۰۸ دندانپزشکی تعهد محضری اسکان دائم
۵۰ ۹۸۱۲۷۰۵ دندانپزشکی تعهد محضری اسکان دائم
۵۱ ۹۸۱۲۷۱۱ دندانپزشکی اسکان دائم
۵۲ ۹۸۱۲۷۱۷ دندانپزشکی تعهد محضری اسکان دائم
۵۳ ۹۸۳۲۷۰۵ دندانپزشکی تعهد محضری اسکان دائم
۵۴ ۹۸۱۲۷۰۴ دندانپزشکی تعهد محضری اسکان دائم
۵۵ ۹۸۱۲۷۰۳ دندانپزشکی تعهد محضری اسکان دائم
۵۶ ۹۸۱۲۷۰۹ دندانپزشکی اسکان دائم
۵۷ ۹۸۱۲۷۱۳ دندانپزشکی تعهد محضری اسکان دائم
۵۸ ۹۸۱۱۰۶۸ پرستاری اسکان دائم
۵۹ ۹۸۱۳۶۲۲ بهداشت عمومی اسکان دائم
۶۰ ۹۸۱۳۶۳۶ بهداشت عمومی اسکان دائم
۶۱ ۹۸۱۳۰۲۳ تغذیه اسکان دائم
۶۲ ۹۸۱۳۰۲۲ تغذیه اسکان دائم
۶۳ ۹۸۱۳۰۰۷ تغذیه اسکان دائم
۶۴ ۹۸۱۳۰۱۰ تغذیه تعهد محضری اسکان دائم
۶۵ ۹۸۱۳۰۰۵ تغذیه اسکان دائم
۶۶ ۹۸۱۳۰۲۱ تغذیه تعهد محضری اسکان دائم
۶۷ ۹۸۱۳۰۰۱ تغذیه اسکان دائم
۶۸ ۹۸۱۳۰۰۳ تغذیه اسکان دائم
۶۹ ۹۸۱۳۰۱۷ تغذیه تعهد محضری اسکان دائم
۷۰ ۹۸۱۳۰۱۲ تغذیه هزینه خوابگاه اسکان دائم
۷۱ ۹۸۱۲۲۲۴ هوشبری تعهد محضری اسکان دائم
۷۲ ۹۸۱۲۲۱۲ هوشبری تعهد محضری و هزینه خوابگاه اسکان دائم
۷۳ ۹۸۱۲۲۰۹ هوشبری اسکان دائم
۷۴ ۹۸۱۲۲۲۶ هوشبری اسکان دائم
۷۵ ۹۸۱۲۲۲۵ هوشبری تعهد محضری اسکان دائم
۷۶ ۹۸۳۲۷۰۴ دندانپزشکی تعهد محضری اسکان دائم
۷۷ ۹۸۱۲۸۲۳ علوم آزمایشگاهی اسکان دائم
۷۸ ۹۸۱۲۸۳۱ علوم آزمایشگاهی هزینه خوابگاه اسکان دائم
۷۹ ۹۸۱۲۸۰۵ علوم آزمایشگاهی تعهد محضری اسکان دائم
۸۰ ۹۸۱۲۸۲۸ علوم آزمایشگاهی تعهد محضری اسکان دائم

۸۱

۹۸۱۲۴۳۱ کتابداری اسکان دائم

*لیست خوابگاه های دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر:

خوابگاه پسرانه سینا

خوابگاه پسرانه آریانا۳

خوابگاه دخترانه آریانا۱

خوابگاه دخترانه پردیس۲

خوابگاه دخترانه پردیس۱

پزشکی

کلیه رشته ها غیر از رشته پزشکی

پزشکی

مامایی

پرستاری

هوشبری

علوم آزمایشگاهی

بهداشت عمومی

دندان پزشکی

تغذیه

بهداشت محیط

کتابداری

اتاق عمل

پرتوشناسی

* آدرس کلیه خوابگاه ها به شرح ذیل میباشد:

پردیس۱ و۲

بوشهر، خیابان ریشهر، کنار بیمارستان سلمان فارسی(تامین اجتماعی)، سایت پردیس علوم پزشکی

آریانا۱

بوشهر، خیابان نادر، کوچه کنار عطاری افشون     تلفن تماس: ۳۳۳۲۹۶۶۸ -۰۷۷

آریانا۳

بوشهر،میدان رفاه به سمت دانشگاه خلیج فارس، بعد از سه راه دواس، جنب میوه فروشی                  تماس:۳۳۴۴۷۲۰۴-۰۷۷

سینا

بوشهر، خیابان عالی آباد(جبری سابق) نرسیده به هتل آپارتمان آسمان ، جنب نانوایی  ۳۳۳۳۵۲۵۰-۰۷۷

ارسال نظر

    • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
    • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.