دوشنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۹ - ۱۳:۳۱

در دانشگاه علوم پزشکی بوشهر؛

اولین شماره نشــریه دانشجویی "خــط ســاحلی" در زمینه محیط زیست و بهداشت محیط منتشر شد

نشریه "خط ساحلی"سال اول شماره اول/ گاهنامه جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

اولین شماره نشــریه دانشجویی "خــط ســاحلی" در زمینه محیط زیست و شناسـاندن بهتـر رشـته مهندسـی بهداشـت محیـط مهر ماه ۹۹ منتشر شد

مفدا بوشهر، اولین شماره نشــریه دانشجویی "خــط ســاحلی" به صاحب امتیازی تشکل جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در زمینه محیط زیست و رشـته مهندسـی بهداشـت محیـط منتشر شد.

هیئت نظارت (هیات علمی دانشگاه) : دکتر سید عنایت هاشمی، دکتر حسین ارفعی نیا، دکتر بهمن رماوندی

گروه دانشجویی این شماره:

مدیرمسئول: فاطمه سادات کشفی

سردبیر: سولماز غلامی

صفحه آرا و گرافیست: امیرحسین کیانی

عکاس: شیوا جهاندیده

طراحان: رضا فلاح فرد، امیرحسین کیانی

ویراستاران: سید پارسا فاطمی، امیر حبیب‌آگهی، طوبی زنده‌بودی، مرضیه رضایی

سایر اعضای هیئت تحریریه (به ترتیب حروف الفبا) :  محمدامین جاویدپور، نیلوفر حیدری، ام البنین دل‌آشوب، غزال روزی‌طلب، سحر زارع، سولماز غلامی، رضا فلاح فرد، آبان کدائی، فاطمه سادات کشفی، فاطمه سادات مکی، سیده سمیه یوسفی با سپاس فراوان از بهرام بنایی

در بخش سخن مدیر مسئول در خصوص اهداف و خط مشی این نشریه می خوانیم:

مدیرمسئول: فاطمه سادات کشفی

نشـریه علمـی و فرهنگـی خـط سـاحلی بـا شـماره مجـوز ۱۶۷۲۵ اولیـن شـماره خـود را در پاییـز ۹۹ منتشـر کـرد. حضـور و فعالیـت علمـی و فرهنگـی دانشـجویان بـا همـکاری و زیـر نظـر اسـاتید در ایـن مجموعـه بسـتری را فراهـم آورده تـا دانشـجویان براسـاس علایـق و اسـتعداد خـود در جهـت ترویـج علـم و پژوهـش فعالیـت کننـد.

بُعـد دیگـری کـه پـس از تولیـد محتـوا حائـز اهمیـت اسـت، افـرادی هسـتند کـه در ‌کنــار یکدیگــر کار گروهــی و هم‌اندیشــی را تجربــه می کننــد. نشــریه خــط ســاحلی بــا محوریـت محیـط زیسـت و آلودگیهـای محیطـی، آلاینده ها و اثـرات آن بـر سـلامت انسـان و دنبـال کـردن اهدافـی چـون انتشـار پژوهش هـای مسـتند در حیطـه ی محیط زیســت، ارائــه مقــاالت جدیــد بــه منظــور ارتقــای دانــش، تشــویق دانشــجویان بــه مطالعـه علمـی خـارج از چهارچـوب درسـی و انتشـار اخبـار و تکنولوژی هـای جدیـد؛ در نظـر دارد گام موثـری در شـناخت مشـکلات زیسـت محیطی و شناسـاندن بهتـر رشـته مهندسـی بهداشـت محیـط بـردارد.

امیـدواریم بـا انتشـار اولیـن شـماره بتوانیـم مسـیر خـوب و دنبالـه داری را در پیـش بگیریـم. ‌نگاهمــان بــه "خــط ســاحلی" بــه عنــوان یــک منظومــه ی فکــری و راه تمرینــی ‌بــرای آشــنایی بیشــتر بــا رابطــه ی انســان و محیــط زیســت می باشــد. امیــد اســت در کنــار آمــوزش و یادگیــری، شــاهد همــگام شــدن رفتارهــای فــردی و اجتماعــی بــا فرهنگ‌ســازی های موجــود باشــیم.

آنچـه نشـریه خـط سـاحلی را از دیگـر نشـریات دانشـگاهی متمایـز می‌کنـد؛ همـکاری بـا دانشـجویان، از سراسـر کشـور و داشـتن شـورای نظـارت متشـکل از اعضـای محتـرم هیئـت علمـی دانشـگاه علـوم پزشـکی بوشـهر اسـت. در پایـان از اسـاتید و اعضـای محتـرم شـورای نظـارت، هیئـت تحریریـه و تمـام افرادی کــه مــا را در انتشــار ایــن شــماره همراهــی کردنــد، تشــکر میکنــم. امیــدوارم ایــن همــکاری بهتــر از قبــل ادامــه یابــد و در شــماره های بعــدی بــاز هــم بــا همــکاری یکدیگــر خــوش بدرخشــیم.

برای دریافت این شمار اینجا کلیک کنید.

ارسال نظر

    • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
    • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.