سه‌شنبه ۲ خرداد ۱۳۹۶ - ۱۳:۰۳

نتایج ورزشی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

مسابقات ورزشی

اداره تربیت بدنی دانشگاه به مناسبت هفته خوابگاهها مسابقات ورزش برگزار کرد

به گزارش مفدا اردبیل، اداره تربیت بدنی دانشگاه اعلام کرد بــه مناســبت گرامــی داشــت هفتــه خوابگاههــا یــک دوره مســابقات ورزشــی بــه تفکیــک در دو بخــش دختــران وپســران دانشــجو از مورخــه96/2/19لغایــت96/3/2 برگــزار ونفــرات برتــر رشــته هــای ورزشی به شرح ذیل  میباشد.

در بخش پسران :

1-رشـته ورزشـی والیبـال کـه بـا حضـور 12 تـیم بـه صـورت جـداول دوره ای وحـذفی ودوره ای برگـزار کـه در نهایـت تـیم هـای برتـر بشـرح ذیل اعلام می گردد . مقــام اول تــیم جامعــه اســلامی آقایــان : میــثم بیــگ میرزایــی –رضــا میرزایــی - رضــا عبــداللهی –مســعود اصــلانی –مهــرداد حامــدی –علــی فلاحت دوست –کاظم علیپور –امیر حسین سلیمانی مقـام دوم تـیم هوشـبری 92 آقایـان : محسـن واحـدی –محسـن آقـا رضـایی –خیـام بامـداد –سـجاد حـافظی –فریـد کیـانی –مهـران پـور میـرزا حامد رزمجو – محمد صفیمقـام سـوم تـیم پرسـتاری مغـان آقایـان : بهمـن عیسـی –مهیـار عباسـی –سـعید فروغـی –رضـا مـر تضـوی –توفیـق جمشـیدی –سـجاد قـدیمی میلاد آماده -میلاد پور قهرمان

2- رشـته ورزشـی شـطرنج آقایـان :امـین پـور جعفـر علـی مقـام اول --- مهـدی فـرج زاده مقـام دوم ---رضـا جعفـری ووحیـد صـفری مشـترکاً مقام سوم را کسب نمودند .

3- رشـته ورزشـی بـد مینتـون آقایـان :محمـد خـاکی مقـام اول --- سـلمان محمـد نسـب مقـام دوم ---علـی علـومی و علـی قنبـری مشـترکاً مقـام سوم را کسب نمودند .

4- رشــته ورزشــی تنــیس روی میــز آقایــان : بهرنــگ ایــزدی مقــام اول ---میثــاق نــدیرخانی مقــام دوم –ســجاد جمشــیدی ورضــا میــرزازاده مشترکاً مقام سوم را کسب نمودند .

5-رشـته ورزشـی دوی 1500 متـر آقایـان :توحیـد غفـاری مقـام اول –فرهــاد صـابر نظیـری مقــام دوم –میـثم ولـی محمـدی وحمیـدقرا حسـینی مشترکاً مقام سوم را کسب نمودند .

6- رشــته ورزشــی دوی ســرعت آقایــان :خیــام بامــداد مقــام اول –پوریــا پــور رشــتران مقــام دوم –محســن آقارضــایی وفریــد کیــانی مشــترکاً مقام سوم را کسب نمودند

7- رشـته ورزشـی پرتـاب وزنــه آقایـان : مجیـد نــورانی مقـام اول –علیرضـا محـب زاده مقـام دوم –مهیـار عباسـی ورضـا شـایانفر مشـترکاً مقـام سوم را کسب نمودند .

در بخش خواهران :

1- رشته ورزشی شطرنج خانم ها :پریا سیف پناهی مقام اول ---پروین مردانی مقام دوم را کسب نمودند .

2- رشــته ورزشــی دوی اســتقامت خــانم هــا :زینــب اســد زاده مقــام اول --ســتاره جعفــری مقــام دوم –ریحانــه عبــدی مقــام ســوم را کســب نمودند .

3-رشــته ورزشـی بـدمینتون خـانم هـا :هانیـه عبدالـه زاده مقــام اول –زینـب اسـدزاده مقـام دوم –پریسـا عابـدی وکبـری داوودی مشـترکاً مقـام سوم را کسب نمودند .

4- رشـته ورزشـی آمـادگی جسـمانی خـانم هـا :آینـاز دیـده ور مقـام اول –فرزانـه عبدالـه پـور مقـام دوم –ریحانـه عبـدی مقـام سـوم را کسـب نمودند .

5-رشته ورزشی تنیس روی میز خانم ها :مریم احمدی مقام اول – الهام با وفا مقام دوم –مهناز فرد مقام سوم را کسب نمودند .

6- رشته ورزشی دارت خانم ها :سارا طهماسبی.مقام اول --سیمین ستونهمقام دوم --اماندا پنبه ایی.مقام سوم را کسب نمودند .

7- ضمناً در پیاده روی به مناسبت هفته خوابگاهها به قید قرعه به 20 نفر از شرکت کنندگان جوایزی اهدا

جناب آقای پرواسی در پایان از کلیه کسانی که در برگزاری این مسابقات یاری و همکاری نمودند قدردانی کرد.

ارسال نظر

    • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
    • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.