سه‌شنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ - ۰۰:۵۲

کاندیداهای سیزدهمین دوره انتخابات شورای صنفی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گلستان

اطلاعیه صندوق رفاه

اسامی شانزدهمین دوره انتخابات شورای صنفی دانشجویان دانشکده پیرا پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی گلستان

۲۵ اردیبهشت ۹۷

ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته

شماره دانشجویی

۱

مقداد عدالت پناه

اتاق عمل

۹۴۱۲۸۱۱۲

۲

سمانه اختیاری

اتاق  عمل

۹۵۱۲۸۱۰۳

۳

ریحانه سادات شمس الدینی

اتاق عمل

۹۶۱۲۸۱۱۶

۴

فاطمه عرب عامری

اتاق عمل

۹۵۱۲۸۱۱۵

۵

محمد نکوئی

علوم آزمایشگاه

۹۴۱۲۴۱۲۶

۶

سعید غلامی مقدم

علوم آزمایشگاه

۹۴۱۲۴۱۱۵

۷

صابر کرد رستمی

هوشبری

۹۵۱۲۸۱۱۹

۸

محمد معین نصرت پور

هوشبری

۹۵۱۲۸۱۲۴

۹

امیر صادق ساعی

اتاق عمل

۹۴۱۲۸۱۰۷

۱۰

رامین شکرانه

اتاق عمل

۹۶۱۲۸۱۱۵

۱۱

شایان مرحمتی

علوم آزمایشگاه

۹۵۱۲۴۱۲۰

۱۲

علی ناطقی

علوم آزمایشگاه

۹۵۱۲۴۱۲۵

اسامی شانزدهمین دوره انتخابات شورای صنفی دانشجویان خوابگاه شهدای ایرانمهر

دانشگاه علوم پزشکی گلستان

۲۵ اردیبهشت ۹۷

ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته

شماره دانشجویی

۱

مجید کریمی

پزشکی

۹۱۱۱۱۱۶۱

۲

شایان نعلبندی

پرستاری

۹۳۲۱۲۱۳۱

۳

حسین قدرتی

پزشکی

۹۲۱۱۱۱۴۷

۴

علی رحیمی

پزشکی

۹۱۱۱۱۱۲۹

۵

جواد عفت دوست

پزشکی

۹۲۱۱۱۱۳۱

اسامی شانزدهمین دوره انتخابات شورای صنفی دانشجویان خوابگاه مرحوم رحیم نژاد

دانشگاه علوم پزشکی گلستان

۲۵ اردیبهشت ۹۷

ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته

شماره دانشجویی

۱

مبینا جهان آبادی

پزشکی

۹۴۱۱۱۸۰۴

۲

فاطمه نظری

بهداشت

۹۶۱۳۵۱۲۷

۳

الهام هاسمی

بهداشت

۹۶۱۳۵۱۲۸

اسامی شانزدهمین دوره انتخابات شورای صنفی دانشجویان دانشکده بهداشت

دانشگاه علوم پزشکی گلستان

۲۵ اردیبهشت ۹۷

ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته

شماره دانشجویی

۱

حمید جهانتیغ

بهداشت

۹۴۱۳۵۱۰۸

۲

آرمین سرابی

بهداشت

۹۴۱۳۵۱۱۱

۳

فریده ناظری

بهداشت

۹۴۱۳۵۱۲۴

۴

محمد حسین یزدانی

تغذیه

۹۵۱۳۶۱۱۹

۵

حمید رضا شاه منصوریان

بهداشت

۹۶۱۳۵۳۰۳

۶

معصومه توکلی

بهداشت

۹۴۱۳۵۱۰۶

۷

سیده آمنه حسینی

بهداشت

۹۴۱۳۵۱۱۰

۸

فائزه عامریان

بهداشت

۹۵۱۳۵۱۱۱

۹

مهدی عزیز زاده آرایی

بهداشت

۹۶۱۳۵۱۱۶

اسامی شانزدهمین دوره انتخابات شورای صنفی دانشجویان دانشکده پرستاری

دانشگاه علوم پزشکی گلستان

۲۵ اردیبهشت ۹۷

ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته

شماره دانشجویی

۱

ابوالفضل درویشی

پرستاری

۹۴۱۱۲۱۱۰

۲

سید روح ا... موسوی

پرستاری

۹۶۱۱۲۱۳۷

۳

علی اصغر عباسی

پرستاری

۹۴۱۱۲۱۲۲

۴

رضا طاطار

پرستاری

۹۴۱۱۲۱۱۹

۵

حسین فرامرزی

پرستاری

۹۵۲۱۲۱۳۷

۶

کوثر عباسی

مامایی

۹۵۱۱۴۱۱۳

۷

مهلا صیاد

پرستاری

۹۴۱۱۲۱۴۴

۸

مرصاد جواد پور

پرستاری

۹۶۱۱۲۱۱۱

۹

شقایق تقی زاده

مامایی

۹۵۱۱۴۱۰۵

۱۰

نگار محسنی

پرستاری

۹۵۲۱۲۳۱۹

اسامی شانزدهمین دوره انتخابات شورای صنفی دانشجویان دانشکده پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی گلستان

۲۵ اردیبهشت ۹۷

ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته

شماره دانشجویی

۱

علی خدری

پزشکی

۹۴۱۱۱۸۰۵

۲

جواد ایزدی

پزشکی

۹۵۱۱۱۱۰۹

۳

اباذر نجاتی

پزشکی

۹۴۱۱۱۱۶۰

۴

سروش سهیلی راد

پزشکی

۹۵۱۱۱۱۲۹

۵

نیلوفر رستمی

پزشکی

۶

رضا محمدی

پزشکی

۹۶۱۱۱۱۷۷

۷

امیر محمد داداشی

پزشکی

۹۴۱۱۱۱۱۸

۸

محمد رضا علی دوست

پزشکی

۹۵۱۱۱۱۳۸

۹

حامد آتشی

پزشکی

۹۴۱۱۱۸۰۱

اسامی شانزدهمین دوره انتخابات شورای صنفی دانشجویان خوابگاه علم الهدی

دانشگاه علوم پزشکی گلستان

۲۵ اردیبهشت ۹۷

ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته

شماره دانشجویی

۱

پدرام افتخاری

تغذیه

۹۵۱۳۶۱۰۳

۲

سید مجید رمضانی

تغذیه

۹۵۱۳۶۱۱۰

۳

رضا مطابقی اصل

پزشکی

۹۶۱۱۱۱۶۰

۴

بهزاد گلشنی

دندان پزشکی

۹۶۱۴۱۱۲۵

۵

امیر رضا قراگزلو

اتاق عمل

۹۴۱۲۸۱۱۵

۶

صابر شیر زادی

علوم آزمایشگاه

۹۴۱۱۲۴۱۱۲

۷

پوریا جفایی نوده

هوشبری

۹۵۱۲۵۱۰۵

۸

جواد جبلی طرقی

پرستاری

۹۶۱۱۲۱۱۰

۹

جهانگیر سیفی

دندانپزشکی

۹۵۱۴۱۱۱۳

۱۰

امیر عزت آبادی پور

اتاق عمل

۹۵۱۲۸۱۱۶

اسامی شانزدهمین دوره انتخابات شورای صنفی دانشجویان خوابگاه شهدای ۵ آذر

دانشگاه علوم پزشکی گلستان

۲۵ اردیبهشت ۹۷

ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته

شماره دانشجویی

۱

مریم امیری نیا

پرستاری

۲

فاطمه سادات قدسی

 پرستاری

۹۵۲۱۲۱۲۴

۳

هانیه شامی

بهداشت

۹۵۱۳۵۱۰۹

۴

سهیلا صداقتی

پرستاری

۹۶۱۱۲۱۲۲

۵

سیده محدثه اقا میر تبار

بهداشت

۹۴۱۳۵۱۰۱

۶

زهرا حسین پور لمراسکی

بهداشت

۹۷۱۳۵۱۰۹

۷

سیده ساجده حسینی

اتاق عمل

۹۴۱۲۸۱۰۲

۸

لیلا سیاه پشت

اتاق عمل

۹۵۱۲۸۱۱۲

۹

فاطمه تقی زاده فیروز جایی

پزشکی

۹۵۱۱۱۱۱۳

اسامی شانزدهمین دوره انتخابات شورای صنفی دانشجویان خوابگاه کوثر

دانشگاه علوم پزشکی گلستان

۲۵ اردیبهشت ۹۷

ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته

شماره دانشجویی

۱

سمیه رجنی

بهداشت

۹۴۱۳۵۱۱۲

۲

فاطمه ثوابی

بهداشت

۹۶۱۳۵۱۰۵

۳

بهاره آقچه لی

بهداشت

۹۴۱۳۵۱۰۲

۴

فاطمه محمد نژاد

مامایی

۹۶۱۱۴۱۱۹

۵

محدثه خسروی

علوم آزمایشگاه

۹۶۱۲۴۱۰۷

۶

شمسیه شیر محمد لی

بهداشت

۹۴۱۳۵۱۱۸

۷

حانیه سعدی

علوم آزمایشگاه

۹۶۱۲۴۱۱۳

۸

فاطمه مزینانی

هوشبری

۹۶۱۲۵۱۲۲

ارسال نظر

    • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
    • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.