شنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۷ - ۱۴:۲۹

نتایج اولیه انتخابات شورای صنفی دانشجویان دانشگاه اعلام شد

اطلاعیه

مدیریت امور دانشجویی،نتایج اولیه شانزدهمین دوره انتخابات شورای صنفی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گلستان را اعلام کرد

دانشکده پزشکی :

ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته

شماره دانشجویی

تعداد آراء کسب شده

۱

امیر محمد داداشی

پزشکی

۹۴۱۱۱۱۱۸

۹۹ رای

۲

رضا محمدی

پزشکی

۹۶۱۱۱۱۷۷

۷۹ رای

۳

محمد رضا علیدوست

پزشکی

۹۵۱۱۱۱۳۸

۷۲ رای

۴

علی خدری

پزشکی

۹۴۱۱۱۸۰۵

۶۱ رای

۵

سروش سهیلی راد

پزشکی

۹۵۱۱۱۱۲۹

۲۹ رای

۶

نیلوفر رستمی

پزشکی

۹۳۱۱۱۱۳۸

۲۱ رای

۷

حامد آتشی

پزشکی

۹۴۱۱۱۸۰۱

۱۹ رای

۸

جواد ایزدی

پزشکی

۹۵۱۱۱۱۰۹

۱۸ رای

۹

اباذر نجاتی

پزشکی

۹۴۱۱۱۱۶۰

۱۴ رای

دانشکده پیرا پزشکی:

ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته

شماره دانشجویی

تعداد آراء کسب شده

۱

سمانه اختیاری

اتاق عمل

۹۵۱۲۸۱۰۳

۴۲ رای

۲

رامین شکرانه

اتاق عمل

۹۶۱۲۸۱۱۵

۴۱ رای

۳

امیر صادق ساعی

اتاق عمل

۹۴۱۲۸۱۰۷

۴۰ رای

۴

سعید غلامی مقدم

علوم آزمایشگاهی

۹۴۱۲۴۱۱۵

۳۰ رای

۵

محمد نکویی

علوم آزمایشگاهی

۹۴۱۲۴۱۲۶

۲۹ رای

۶

فاطمه عرب عامری

اتاق عمل

۹۵۱۲۸۱۱۵

۲۹ رای

۷

ریحانه سادات شمس الدین

اتاق عمل

۹۶۱۲۸۱۱۶

۲۵ رای

۸

علی ناطقی

علوم آزمایشگاه

۹۵۱۲۴۱۲۵

۱۹ رای

۹

صابر کرد رستمی

اتاق عمل

۹۵۱۲۸۱۱۹

۱۷ رای

۱۰

شایان مرحمتی

علوم آزمایشگاهی

۹۵۱۲۴۱۲۰

۱۲ رای

۱۱

محمد معین نصرت پور

اتاق عمل

۹۵۱۲۸۱۲۴

۳ رای

دانشکده پرستاری و مامایی:

ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته

شماره دانشجویی

تعداد آراء کسب شده

۱

رضا طاطار

پرستاری

۹۴۱۱۲۱۱۹

۱۰۲ رای

۲

حسین فرامرزی

پرستاری

۹۵۲۱۲۱۳۷

۷۱ رای

۳

مهلا صیاد

پرستاری

۹۴۲۱۲۱۴۴

۶۹ رای

۴

سید روح ا... موسوی

پرستاری

۹۶۱۱۲۱۳۷

۶۶ رای

۵

کوثر عباسی

مامایی

۹۵۱۱۴۱۱۳

۳۵ رای

۶

ابوالفضل درویشی

پرستاری

۹۴۱۱۲۱۱۰

۳۳ رای

۷

شقایق تقی زاده

مامایی

۹۵۱۱۴۱۰۵

۳۰ رای

۸

علی اصغر عباسی

مامایی

۹۵۱۱۴۱۱۳

۲۸ رای

۹

نگار محسنی پور

پرستاری

۹۵۲۱۲۳۱۹

۲۰ رای

۱۰

مرصاد جعفر پور

پرستاری

۹۶۱۱۲۱۱۱

۱۷ رای

دانشکده بهداشت:

ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته

شماره دانشجویی

تعداد آراء کسب شده

۱

محمد حسین یزدانی

تغذیه

۹۵۱۳۶۱۱۹

۵۲رای

۲

آرمین سرابی

بهداشت محیط

۹۴۱۳۵۱۱۱

۴۲ رای

۳

حمید جهانتیغ

بهداشت محیط

۹۴۱۳۵۱۰۸

۳۴ رای

۴

فریده ناظری

بهداشت محیط

۹۴۱۳۵۱۲۴

۳۴ رای

۵

فائزه عامریان

بهداشت محیط

۹۵۱۳۵۱۱۱

۲۶ رای

۶

معصومه توکلی

بهداشت محیط

۹۴۱۳۵۱۰۶

۱۵ رای

۷

سیده امنه حسینی

بهداشت محیط

۹۴۱۳۵۱۱۰

۱۵ رای

۸

حمیدرضا شاه منصوریان

بهداشت محیط

۹۶۱۳۵۱۰۶

۶ رای

۹

مهدی عزیز زاده ارایی

بهداشت محیط

۹۶۱۳۵۱۱۶

۶ رای

خوابگاه شهدای ۵ آذر:

ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته

شماره دانشجویی

تعداد آراء کسب شده

۱

فاطمه تقی زاده فیروز جایی

پرستاری

۹۵۱۱۱۱۱۳

۸۶ رای

۲

لیلا سیاه پشت

اتاق عمل

۹۵۱۲۸۱۱۲

۴۵ رای

۳

سیده ساجده حسینی

اتاق عمل

۹۴۱۲۸۱۰۲

۴۲ رای 

۴

هانیه شامی

بهداشت محیط

۹۵۱۳۵۱۰۹

۲۶ رای

۵

سهیلا صداقتی

پرستاری

۹۶۱۱۲۱۲۲

۲۰ رای

۶

مریم امیری نیا

پرستاری

۹۵۲۱۲۱۰۵

۱۱ رای

۷

فاطمه سادات قدسی

پرستاری

۹۵۲۱۲۱۲۴

۱۱ رای

۸

سید محدثه اقا میر تبار

بهداشت محیط

۹۴۱۳۵۱۰۱

۱۱ رای

۹

زهرا حسین پور لمراسکی

بهداشت محیط

۹۴۱۳۵۱۰۹

۵ رای

خوابگاه شهید علم الهدی :

ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته

شماره دانشجویی

تعداد آراء کسب شده

۱

امیر عزت آبادی پور

اتاق عمل

۹۵۱۲۸۱۱۶

۱۰۵ رای

۲

امیررضا قره گزلو

اتاق عمل

۹۴۱۲۸۱۱۵

۷۷ رای

۳

صابر شیرازی

علوم آزمایشگاهی

۹۴۱۱۲۴۱۲

۴۱ رای

۴

سید مجید رمضانی

تغذیه

۹۵۱۳۶۱۱۰

۳۳ رای

۵

جواد جبلی طرقی

پرستاری

۹۶۱۱۲۱۱۰

۳۳ رای

۶

پدرام افتخاری

تغذیه

۹۵۱۳۶۱۰۳

۳۰ رای

۷

جهانگیر سیفی

دندان پزشکی

۹۵۱۴۱۱۱۳

۲۷ رای

۸

بهزاد گلشنی

دندان پزشکی

۹۵۱۴۱۱۲۵

۱۸ رای

۹

پوریا جفایی

هوشبری

۹۵۱۲۵۱۰۵

۱۷ رای

۱۰

رضا مطابقی

پزشکی

۹۶۱۴۱۱۲۵

۱۳ رای

خوابگاه کوثر:

ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته

شماره دانشجویی

تعداد آراء کسب شده

۱

سمیه رجنی

بهداشت محیط

۹۴۱۳۵۱۱۲

۲۹ رای

۲

فاطمه محمد نژاد

مامایی

۹۶۱۱۴۱۱۹

۲۰ رای

۳

سمیه شیر محمد لی

بهداشت محیط

۹۴۱۳۵۱۱۸

۱۵ رای

۴

بهاره آقچه لی

بهداشت محیط

۹۴۱۳۵۱۰۲

۹ رای

۵

فاطمه ثوابی

بهداشت محیط

۹۴۱۳۵۱۰۵

۸ رای

۶

حانیه سعدی

علوم آزمایشگاهی

۹۶۱۲۴۱۱۳

۷ رای

۷

محدثه خسروی

علوم آزمایشگاهی

۹۶۱۲۴۱۰۷

۶ رای

۸

فاطمه مزینانی

هوشبری

۹۶۱۲۵۱۲۲

۱ رای

خوابگاه شهدای ایرانمهر:

ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته

شماره دانشجویی

تعداد آراء کسب شده

۱

جواد عفت دوست

پزشکی

۹۲۱۱۱۱۳۱

۲۸ رای

۲

حسین قدرتی

پزشکی

۹۲۱۱۱۱۴۷

۲۵ رای

۳

مجید کریمی

پزشکی

۹۱۱۱۱۱۶۱

۲۰ رای

۴

علی رحیمی

پزشکی

۹۱۱۱۱۱۲۹

۱۷ رای

۵

شایان نعلبندی

پرستاری

۹۳۲۱۲۱۳۱

۱۲ رای

خوابگاه شادروان رحیم نژاد:

ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته

شماره دانشجویی

تعداد آراء کسب شده

۱

مبینا جهان آبادی

پزشکی

۹۴۱۱۱۸۰۴

۲۱

۲

الهام هاسمی

بهداشت محیط

۹۶۱۳۵۱۲۸

۱

۳

فاطمه نظری

بهداشت محیط

۹۶۱۳۵۱۲۷

-

ارسال نظر

    • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
    • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.