شنبه ۲۲ دی ۱۳۹۷ - ۱۵:۲۷

انجمن‌های علمی دانشجویی دانشگاه‌های علوم پزشکی طی بیانیه‌ای مطرح کردند؛

انجمن‌های علمی دانشجویی وزارت بهداشت از حمایت‌های وزیر سابق بهداشت قدردانی کردند / طرح هفت درخواست از سرپرست جدید وزارت بهداشت

دومین نشست سراسری دبیران و کارشناسان انجمن‌های علمی دانشجویی دانشگاه‌های علوم پزشکی برگزار می‌شود

انجمن‌های علمی دانشجویی دانشگاه‌های علوم پزشکی با صدور بیانیه‌ای ضمن تأکید بر اینکه در وزارت بهداشــت انجمن‌های علمی ظرفیتــی مغفــول مانده بــودند کــه در دوران مسؤولیت دکتــر هاشــمی آغاز به کار کرده و شکوفا شدند، از سرپرست جدید این وزارتخانه خواستار ادامه حمایت‌ها و تقویت هر چه بیشتر انجمن‌های علمی شدند.

به گزارش مفدا، متن کامل بیانیه تحلیلی اتحادیه انجمن‌های علمی دانشجویی کشوری دانشگاه‌های علوم پزشکی به شرح زیر است:

اکنــون کــه چنــد صــباحی از اســتعفای آقــای دکتــر قاضــی زاده هاشــمی مــی‌گــذرد، قلــم بــه دســت گــرفتیم تــا از زحمــات ایشـان تشـکر کنـیم و ضـمن تبریـک بـه جنـاب آقـای دکتـر نمکـی بـرای انتصـاب شایسـته ایشـان جهـت سرپرسـتی وزارت بهداشــت کــه امیــدواریم در اداره تمــامی امــور وزارت بهداشــت موفــق باشــند، در کنــار گــزارش مختصــری از وضــعیت انجمن‌هـای علمـی دانشـجویی در دانشـگاه‌های علـوم پزشـکی کشـور، درخواسـت‌هـای خـود را بـرای ادامـه راه مطـرح کنـیم.

ایـن بیانیــه در واقــع ســخنی بــا تمــامی جامعــه پزشــکی کشــور، پزشــکان، اســاتید، دانشــجویان، کارکنــان و کارمنــدان ایــن حوزه است.

پیشبینی آینده هـر روز دشـوارتر از روز قبـل و سـرعت تغییـرات شـتابان اسـت. لـذا بـر کسـانی کـه در حـال تحصـیل‌انـد تـا آینـده را بسـازند، واجـب اسـت کـه مهـارت‌هـای لازم را شناسـایی و کسـب کننـد. امـروزه بسـیاری از ایـن مهـارت‌هـا را بایـد خــارج از چــارچوب رســمی آموزشــی دنبــال کــرد. فعالیــت در نهادهــای دانشــجویی بــه طــور حــتم یکــی از بهتــرین راه‌هــا بــرای تجربــه و کســب مهارت‌هـای لازم اسـت. در ایـن میـان انجمـن‌هـای علمــی دانشـجویی در مقایســه بــا سـایر نهادهـای دانشـجویی بــه ماهیـت و کــارکرد اصـلی دانشـگاه کـه همانــا کسـب علـم و توانمنـدســازی اسـت بســیار نزدیکترنـد. انجمــن‌هــای علمــی دانشــجویی در وزارت بهداشــت ظرفیتــی مغفــول بــود کــه در دوران وزارت آقــای دکتــر هاشــمی، در خــرداد ماه سال  ١٣٩٤به صورت رسمی و قانونی با ابلاغ آیین‌نامه انجمن‌های علمی دانشجویی آغاز به کار کردند.

انجمن‌هــای علمــی دانشــجویی به واســطه مــاهیتی کــه دارنــد و عرصــه‌هــایی کــه امکــان فعالیــت در آنهــا را ایجــاد کردنــد، موفق شـدند دانشـجویانی را جـذب کننـد کـه شـاید تـا قبـل از آن در هـیچ نهـاد دانشـجویی دیگـری فعالیـت نمـی‌کردنـد و لـذا رونـد شـکل گیری آنهـا در دانشـگاه‌هـای علـوم پزشـکی خیلـی سـریع اتفـاق افتـاد و اکنـون بـیش از  ٥٥٠ انجمـن علمـی دانشـجویی در سراســر کشــور فعـال هسـتند. ایــن انجمــن‌هـا فعالیت‌هـای بسـیاری را در عرصــه‌هایی نظیـر آمـوزش، تــرویج و سـاده ســازی علــم، مهــارت افزایـی و توانمندسـازی، برگــزاری رویــدادهای علمــی و انجــام فعالیــت‌هــای پژوهشــی، نــوآوری، خلاقیت و آینده پژوهی، برقراری ارتباطات و همکاری‌های علمی با سایر نهادها و سازمان‌ها و ... انجام دادند.

در شــهریور مــاه ســال  ١٣٩٧پــس از گذشــت کمــی بــیش از ســه ســال از تولــد انجمــن‌هــای علمــی دانشــجویی در وزارت بهداشـت، یکبـار دیگـر بـا عنایـت شـخص محتـرم وزیـر بهداشـت "انجمـن‌هـای علمـی دانشـجویی کشـوری" در  ١١رشـته تخصصــی تأســیس شــدند و آنچــه مســلم اســت بــه زودی ایــن تعــداد بیشــتر هــم خواهــد شــد. شــکل گیری انجمــن‌هــای علمی دانشـجویی کشـوری افـق فعالیـت‌هـای علمـی را بـرای دانشـجویان توسـعه داد و عـلاوه بـر تعریـف فعالیـت‌هـای ملّـی، امکان حرکت به سوی عرصه‌های بین المللی را هم فراهم آورد.

حــال کــه جنــاب آقــای دکتــر قاضــی زاده هاشــمی ردای وزارت را از تــن بــه در آورده‌انــد ضــمن تشــکر از تمــام زحمــات ایشـان، امیـدواریم نهـال نوپــای انجمـن‌هـای علمـی دانشــجویی در دوره‌هـای آینـده بـا حمایـت وزارت بهداشــت، درمـان و آمــوزش پزشــکی و بــه طــور خــاص معاونــت دانشــجویی و فرهنگــی شــکوفا شــده و بــه بــار بنشــیند. البتــه خبــر انتصــاب جنـاب آقـای دکتـر نمکـی بـه سرپرسـتی وزارت بهداشـت، خبـری مسـرت بخـش و خوشـایند بـود چـرا کـه همگـان ایشـان را فردی فرهنگـی می‌شناسـند و بـه همـین دلیـل ایمـان داریـم فعالیـت‌هـای بـا رویکـرد دانشـجویی فرهنگـی بـیش از پـیش در امــور وزارت بهداشــت مــورد توجــه قــرار خواهــد گرفــت.

در اینجــا لازم دانســتیم در ذیــل برخــی درخواســت‌های انجمــن‌هـای علمـی دانشـجویی را بـه صـورت فهرسـت وار مطـرح کنـیم و امیـدواریم بـا عنایـت آقـای دکتـر نمکـی بـه آنهـا جامـه عمل پوشانده شود:
-
حمایــت مــادی و معنــوی از انجمــن‌هــای علمــی دانشــجویی همچــون گذشــته در ســطح دانشــگاه و وزارت بهداشت 

- اختصـاص فضــای فیزیکــی بــه انجمــن‌هــای علمــی دانشــجویی در دانشــگاه‌ها و همچنــین بــه انجمــن‌هــای علمــی دانشجویی کشوری در ساختمان وزارت بهداشت (یا ساختمان‌های جانبی آن در شهر تهران(
-
برگــزاری جشــنواره‌های ملّــی مخــتص فعــالین انجمــن‌هــای علمــی دانشــجویی (مانند جشــنواره ملّــی حرکــت در وزارت علوم(
-
برگــزاری نشســت‌های مــنظم بــا دبیــران انجمــن‌هــای علمــی دانشــجویی کشــوری کــه پیشــنهاد می‌شــود اولــین نشست در اسفند ماه سال جاری و همزمان با نشست سراسری دبیران کشور باشد.
-
اصلاح آیین‌نامه فعالیت انجمن‌های علمی دانشجویی در دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور 

- نظارت و پایش دانشگاه‌ها به منظور هزینه کرد بودجه فرهنگی در امور فرهنگی و نه در ردیف‌های دیگر 

- در انجـام کلیـه امـور فـوق از همکـاری مسـتقیم دبیـران و نماینـدگان انجمـن‌هـا بـه عنـوان نـاظر و عضـو اجرایـی استفاده شود.


انجمــن‌هــای علمــی دانشــجویی هــر چنــد نوپــا هســتند امّــا در همــین مــدت کوتــاه قــدم در مســیر تحقــق پیشــرفت علــم، نهضــت تولیــد علــم و همچنــین ارتقــای سـلامت کشــور برداشــته‌انــد و کارنامــه درخشــان و قابــل دفــاعی دارنــد و بــه طــور حتم در ادامه نیز با حمایت‌های جناب آقای دکتر نمکی مسیر حرکتشان هموارتر خواهد شد.


و من الله التوفیق

اتحادیه انجمن‌های علمی دانشجویی کشوری دانشگاه‌های علوم پزشکی

انجمن علمی دانشجویی کشوری دانشجویان رشته پزشکی

- انجمن علمی دانشجویی کشوری دانشجویان رشته پرستاری

- انجمن علمی دانشجویی کشوری دانشجویان رشته تکنولوژی اتاق عمل

- انجمن علمی دانشجویی کشوری دانشجویان رشته هوشبری

- انجمن علمی دانشجویی کشوری دانشجویان رشته علوم آزمایشگاهی

- انجمن علمی دانشجویی کشوری دانشجویان رشته مهندسی بهداشت حرفه‌ای

- انجمن علمی دانشجویی کشوری دانشجویان رشته بهداشت عمومی

- انجمن علمی دانشجویی کشوری دانشجویان رشته مهندسی بهداشت محیط

- انجمن علمی دانشجویی کشوری دانشجویان رشته دندانپزشکی

- انجمن علمی دانشجویی کشوری دانشجویان رشته فناوری اطلاعات سلامت

- انجمن علمی دانشجویی کشوری دانشجویان رشته رادیولوژی
 

ارسال نظر

    • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
    • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.