شنبه ۲۹ دی ۱۳۹۷ - ۰۹:۲۴

گزارش نظارت و ارزیابی بیست و سومین جشنواره قرآن و عترت وزارت بهداشت منتشر شد

گزارش نظارت و ارزیابی بیست و سومین جشنواره قرآن و عترت وزارت بهداشت منتشر شد

کمیته نظارت و ارزیابی بیست و سومین جشنواره قرآن و عترت وزارت بهداشت گزارش نظارت و ارزیابی این جشنواره را منتشر کرد.

به گزارش مفدا، کمیته نظارت و ارزیابی بیست و سومین جشنواره قرآن و عترت وزارت بهداشت نتایج حاصل از تحلیل نظرات شرکت کنندگان در این جشنواره را منتشر کرد. این گزارش از بررسی و تحلیل۴۰۰ فرم نظرسنجی توزیع شده میان شرکت کنندگان به دست آمده است. در این نظر سنجی ۳۸۸ پرسشنامه مورد ارزیابی قرار گرفت که از این تعداد ۱۴۶ نفر دانشجو، ۱۲۸ نفرکارمند، ۶۲ نفر استاد و۵۲ نفرگروه خود را مشخص نکرده‌اند.

دانشگاه علوم پزشکی شیراز با ۴۳ فرم، کاشان ۲۸ فرم و تبریز با ۲۰ فرم پر شده، بیشترین شرکت کننده را در این نظر سنجی داشته‌اند.

۳۷ درصد شرکت کنندگان در نظر سنجی دانشجو، ۳۳ درصد کارمند و ۱۶ درصد استاد و ۱۳ درصد نیز وضعیت اشتغال خود را مشخص نکرده‌اند. ۴۰ درصد از شرکت کنندگان در این نظر سنجی در بخش آوایی جشنواره شرکت کرده‌اند. ۵۴ درصد از شرکت کنندگان در این نظرسنجی مرد و ۴۶ درصد زن هستند.

بر اساس تحلیل ارائه شده از سوی کمیته نظارت و ارزیابی این جشنواره، در بررسی میزان رضایتمندی از شرایط محل اسکان و وضعیت غذا، شرکت کنندگان در جشنواره بیشترین رضایتمندی را از نحوه استقبال و پذیرش دانشگاه میزبان و موقعیت کلی و محوطه محل اسکان و کمترین رضایتمندی از تنوع برنامه غذایی این جشنواره اعلام کرده‌اند.

بطور کلی ۴۵/۶ درصد شرکت کنندگان وضعیت غذا و شرایط محل اسکان خود را خیلی خوب، ۲۲/۵ درصد خوب، ۲۲/۴ درصد در حدمتوسط، ۸/۳درصد ضعیف و ۱/۲ درصد خیلی ضعیف دانسته‌اند.

شرکت کنندگان در جشنواره از نحوه اجرای برنامه‌ها، میزان تناسب برنامه‌ها با فضای قرآن و عترت و نحوه برخورد عوامل اجرایی برگزاری جشنواره بیشترین رضایتمندی و از کیفیت و تنوع برنامه‌های فرهنگی فوق برنامه کمترین رضایتمندی را داشته‌اند.

بطور کلی ۴۹ درصد شرکت کنندگان نحوه اجرای برنامه‌های جشنواره را خیلی خوب، ۲۸ درصد خوب، ۱۳ درصد در حدمتوسط، ۷ درصد ضعیف و ۱ درصد خیلی ضعیف دانسته‌اند.

در سه اختتامیه جشنواره بیشترین میزان رضایتمندی از اختتامیه سوم و در مجموع ۷۵ درصد شرکت کنندگان وضعیت برنامه های اختتامیه  سوم را خیلی خوب، ۱۵ درصد خوب، ۶ درصد در حد متوسط و ۰/۶ درصد ضعیف و خیلی ضعیف دانسته‌اند.

در فرآیند داوری جشنواره درمجموع ۶۳ درصد شرکت کنندگان فرایند داوری‌های جشنواره را خیلی خوب، ۱۹درصد خوب، ۱۲ درصد در حد متوسط، ۲ درصد ضعیف و ۲ درصد خیلی ضعیف دانسته‌اند.

در کلیات جشنواره ۶۷ درصد افراد شرکت کننده نظم حاکم بر جشنواره، ۹ درصد آنها بسته فرهنگی اهدایی به متسابقین و ۷۳ درصد آنها  زمان برگزاری جشنواره را خیلی خوب برآورد کرده اند.

درمجموع ۵۰ درصد شرکت کنندگان کلیات برنامه‌های جشنواره را خیلی خوب، ۱۴ درصد خوب، ۲۲ درصد در حدمتوسط و ۹ درصد ضعیف و ۳ درصد کلیات برنامه اجرایی جشنواره را خیلی ضعیف دانسته اند.

 ۳۳ درصد شرکت کنندگان وضعیت فوق برنامه های جشنواره را خیلی خوب، ۲۲ درصد خوب، ۲۴ درصد در حد متوسط، ۷ درصد ضعیف و ۴ درصد خیلی ضعیف برآورد کرده‌اند.

در تحلیل ارائه شده به تفکیک وضعیت اشتغال میانگین نمره دیدگاه دانشجویان راجع به وضعیت غذا و اسکان ۳۲، میانگین نمره کارمندان ۳۳ و میانگین نمره دیدگاه اساتید شرکت کننده ۳۴ بود که نشان می‌دهد دیدگاه اساتید در رابطه با وضعیت غذا و اسکان جشنواره، نسبت به دو گروه دیگر مثبت‌تر بوده است.

در بعد وضعیت نحوه اجرا، میانگین نمره دیدگاه دانشجویان ۴۱، میانگین نمره کارمندان ۴۷ و میانگین نمره دیدگاه اساتید شرکت کننده ۹۸ بود که نشان می‌دهد دیدگاه اساتید در رابطه با نحوه اجرای برنامه‌های جشنواره،   نسبت به دو گروه دیگر مثبت تر بوده است.

در بعد برنامه های اختتامیه جشنواره در روز جمعه میانگین نمره دیدگاه دانشجویان ۲۷، میانگین نمره کارمندان ۲۸ و میانگین نمره دیدگاه اساتید شرکت کننده ۲۹ بود که نشان می‌دهد دیدگاه اساتید در رابطه با برنامه های اختتامیه جشنواره در روز جمعه، نسبت به دو گروه دیگر مثبت تر بوده است.

در زمینه فرایند داوری آثار جشنواره، میانگین نمره دیدگاه دانشجویان ۱۲، میانگین نمره کارمندان۱۳ و میانگین نمره دیدگاه اساتید شرکت کننده ۱۳.۵ بود که نشان می‌دهد دیدگاه اساتید در رابطه با فرایند داوری آثار جشنواره، نسبت به دو گروه دیگر مثبت‌تر بوده است.

میانگین نمره دیدگاه دانشجویان در زمینه کلیات برنامه جشنواره ۱۱، میانگین نمره کارمندان ۱۲ و میانگین نمره اساتید شرکت کننده ۱۳ بود که نشان می‌دهد دیدگاه اساتید در رابطه با کلیات برنامه جشنواره، نسبت به دو گروه دیگر مثبت تر بوده است.

در برنامه های فوق برنامه ارائه شده در جشنواره، میانگین نمره دیدگاه دانشجویان ۱۱، میانگین نمره کارمندان ۱۱ و میانگین نمره دیدگاه اساتید شرکت کننده ۱۲ بود که نشان می‌دهد دیدگاه اساتید در رابطه با برنامه‌های فوق برنامه ارائه شده در جشنواره، نسبت به دو گروه دیگر مثبت تر بوده است.

با توجه به نتایج این نظرسنجی چنین بر می آید که به نظر شرکت کنندگان برنامه های اختتامیه جشنواره از نوآوری و تنوع کافی برخوردار بوده و از اجرای آنها رضایت مندی وجود داشته است، با این وجود بنظر آنها زمانبندی مناسب‌تر جشنواره و اطلاع‌رسانی به موقع، همچنین ایجاد جذابیت و نوآوری در ارائه برنامه‌ها می‌تواند موجبات ارتقای سطح علمی و فرهنگی و مشارکت هرچه بیشتر دانشگاهیان در موضوعات مربوط به جشنواره فراهم گردد.

به منظور رعایت عدالت در تعیین آثار برتر، پیشنهاد داده‌اند از داوران بومی و محلی متخصص در دانشگاه‌های برگزار کننده جشنواره و دانشگاه‌های شرکت کننده استفاده گردد، ثانیا شاخص‌ها و ابزارهای مشخص و قابل اندازه گیری برای انتخاب اثرهای برتر و برگزیده درنظر گرفته شود.

شرکت کنندگان جشنواره از بسته فرهنگی اهدایی در جشنواره رضایت کمی داشته‌اند، لذا پیشنهاد داده‌اند از نظرات متسابقین جشنواره و داوران بومی در انتخاب بسته‌ها استفاده بیشتری گردد و با برگزاری نمایشگاه آثار شرکت کنندگان و چاپ این آثار زمینه تبادل تجربیات و مشارکت‌ها بیشتر مهیا گردد و با برگزاری کارگاه‌های آموزشی کاربردی، موجبات توانمندی هرچه بیشتر آنها فراهم می‌گردد.

به نظر شرکت کنندگان برنامه های تفریحی- ورزشی برگزار شده در جشنواره تنوع کافی نداشته‌اند، لذا پیشنهاد داده‌اند علاوه بر مسابقات علمی فرهنگی، از مسابقات تفریحی و ورزشی محلی و بومی بیشتر استفاده شود بخصوص اگر این مسابقات با مطالعه بیشتر آثار قرآنی و عترت (ع) همراه گردد.

تنوع برنامه‌های غذایی و میان وعده جلسات جشنواره کم بوده است، لذا پیشنهاد داده‌اند که در جشنواره‌های بعدی ترتیبی اتخاذ گردد تا از غذاهای محلی و سنتی مناطق مختلف کشور و میان وعده های متنوع استفاده گردد. همچنین نظارت بر نظافت و بهداشت محل اسکان کم بوده که بنظر آنها  دقت در نظافت محل اسکان و بهداشت آن می تواند رضایت بیشتر شرکت کنندگان را فراهم آورد.

کیفیت برنامه‌های فرهنگی ارائه شده در جشنواره مناسب نبوده است، لذا پیشنهاد داده‌اند که می‌توان در طول برگزاری جشنواره، بازدید از مراکز علمی و فرهنگی موجود در استانها بعمل آید و نمایشگاه‌های متعدد از آثار برگزیده در رشته‌های مختلف جشنواره ترتیب داده شود تا شرکت کنندگان با فعالیت همکاران خود در دیگر دانشگاه‌ها آشنا و زمینه همکاری و مشارکت و تبادل تجربیات میسر گردد.

ارسال نظر

    • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
    • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.