پنجشنبه ۹ دی ۱۳۹۵ - ۱۷:۰۳

بازدید از خوابگاه پسرانه دولتی روزبه

زنجان

در پی بازدید های متوالی از خوابگاه های دانشگاه علوم پزشکی زنجان ، شب گذشته مورخه 7/10/95 مسئول معاونت فرهنگی و دانشجویی جناب آقای دکتر محسنی و مدیر امور دانشجویی سرکار خانم دکتر باقری و مسئول اداره خوابگاه ها جناب آقای خلیلی از خوابگاه روزبه دولتی بازدید نمودند .

در پی بازدید های متوالی از خوابگاه های دانشگاه علوم پزشکی زنجان ، شب گذشته مورخه 7/10/95 مسئول معاونت فرهنگی و دانشجویی جناب آقای دکتر محسنی و مدیر امور دانشجویی سرکار خانم دکتر باقری و مسئول اداره خوابگاه ها جناب آقای خلیلی از خوابگاه روزبه دولتی  بازدید نمودند .

در این دیدار صمیمانه دانشجویان ضمن تقدیر و تشکر  درخواست های هم داشتند . مسئولین معاونت فرهنگی و دانشجوئی با توجه  به بازدید خود از خوابگاه و رفتن به تک تک اتاق ها ضمن گوش دادن به مشکلات دانشجویان ، قول رسیدگی را به آنها داد.