شنبه ۸ دی ۱۳۹۷ - ۱۲:۴۰

گزارش تصویری آئین دانش آموختگی دانشجویان اتاق عمل ۹۳ در دانشگاه علوم پزشکی جهرم

گزارش تصویری آئین دانش آموختگی دانشجویان اتاق عمل 93 در دانشگاه علوم پزشکی جهرم

این مراسم در دانشکده پیراپزشکی و با حضور اساتید محبوبی چون دکتر نقش وارجراح و متخصص داخلی ،دکتر شفا جراح و متخصص ارتوپدی، دکتر اسلامی معاون آموزشی دانشکده پرستاری ، قیومی سوپروایزر اتاق عمل پیمانیه ، مسعودی سوپروایزر مطهری ، تقی زادگان و شادفر مدیر گروه اتاق عمل به همراه دانشجویان و خانواده های ایشان ؛ در جمعی صمیمی و دوستانه برگزار شد .