معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشکده علوم پزشکی آبادان