نمایش همه
 • خبرنامه مفدا ۱۳۹۹-۱۰-۱۰ ۰۹:۵۱

  فرهنگی

  صد وچهل‌ و هشتمین شماره خبرنامه مفدا منتشر شد

  صد وچهل‌ و هشتمین شماره هفته‌نامه خبری مفدا منتشر شد، در این شماره مهم‌ترین اخبار فعالیت‌ها و رویدادهای مهم فرهنگی، صنفی، دانشجویی، آموزشی و علمی وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در بازه زمانی ۲۰ آذر تا ۲ دی ماه ۹۹ منتشر شده است.

 • مجله مفدا ۱۳۹۹-۰۹-۱۱ ۱۲:۱۰

  صدوچهل‌و ششمین شماره خبرنامه مفدا منتشر شد

  صدوچهل‌و ششمین شماره هفته‌نامه خبری مفدا منتشر شد، در این شماره مهم‌ترین اخبار فعالیت‌ها و رویدادهای مهم فرهنگی، صنفی، دانشجویی، آموزشی و علمی وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در بازه زمانی ۲۶ آبان‌ تا ۸ آذرماه ۹۹ منتشر شده است.

 • 142 ۱۳۹۹-۰۷-۲۷ ۰۸:۴۱

  صدوچهل‌و دومین شماره خبرنامه مفدا منتشر شد

  صدوچهل‌و دومین شماره هفته‌نامه خبری مفدا منتشر شد، در این شماره مهم‌ترین اخبار فعالیت‌ها و رویدادهای مهم فرهنگی، صنفی، دانشجویی، آموزشی و علمی وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در بازه زمانی ۸ تا ۱۹ مهرماه ۹۹ منتشر شده است.

 • خبرنامه مفدا ۱۳۹۹-۰۷-۱۲ ۰۸:۲۰

  صدوچهل‌و یکمین شماره خبرنامه مفدا منتشر شد

  صدوچهل‌و یکمین شماره هفته‌نامه خبری مفدا منتشر شد، در این شماره مهم‌ترین اخبار فعالیت‌ها و رویدادهای مهم فرهنگی، صنفی، دانشجویی، آموزشی و علمی وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در بازه زمانی ۲۶ شهریورماه تا ۷ مهرماه ۹۹ منتشر شده است.

 • صدوسی‌ونهمین شماره خبرنامه مفدا منتشر شد ۱۳۹۹-۰۶-۱۲ ۰۸:۰۶

  صدوسی‌ونهمین شماره خبرنامه مفدا منتشر شد

  صدوسی‌ونهمین شماره هفته‌نامه خبری مفدا منتشر شد، در این شماره مهم‌ترین اخبار فعالیت‌ها و رویدادهای مهم فرهنگی، صنفی، دانشجویی، آموزشی و علمی وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در بازه زمانی ۲۷ مردادماه تا پنجم شهریورماه ۹۹ منتشر شده است.

 • صدوسی‌وهشتمین شماره خبرنامه مفدا منتشر شد ۱۳۹۹-۰۶-۰۲ ۰۸:۲۵

  صدوسی‌وهشتمین شماره خبرنامه مفدا منتشر شد

  صدوسی‌وهشتمین شماره هفته‌نامه خبری مفدا منتشر شد، در این شماره مهم‌ترین اخبار فعالیت‌ها و رویدادهای مهم فرهنگی، صنفی، دانشجویی، آموزشی و علمی وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در بازه زمانی ۱۶تا ۲۶مردادماه ۹۹ منتشر شده است.

 • صد و سی و دومین ۱۳۹۹-۰۳-۲۴ ۱۰:۳۳

  صدوسی‌ودومین خبرنامه مفدا منتشر شد

  صدوسی‌ودومین شماره هفته‌نامه خبری مفدا منتشر شد، در این شماره مهم‌ترین اخبار فعالیت‌ها و رویدادهای مهم فرهنگی، صنفی، دانشجویی، آموزشی و علمی وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در بازه زمانی ۲۵ اردیبهشت‌ماه تا ۱۲ خردادماه ۹۹ منتشر شده است.

 • صد و بیست و نهمین خبرنامه مفدا ۱۳۹۹-۰۱-۳۰ ۱۴:۵۳

  صد و بیست و نهمین شماره خبرنامه مفدا منتشر شد

  صد و بیست و نهمین شماره هفته‌نامه خبری مفدا منتشر شد، در این شماره مهم‌ترین اخبار فعالیت‌ها و رویدادهای مهم فرهنگی، صنفی، دانشجویی، آموزشی و علمی وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در بازه زمانی ۲۶ اسفندماه ۹۸ تا ۲۳ فروردین‌ماه ۹۹ منتشر شده است.

 • خبرنامه ۱۳۹۸-۱۱-۱۵ ۰۹:۵۰

  صد و بیست و ششمین شماره خبرنامه مفدا منتشر شد

  صد و بیست و ششمین شماره هفته‌نامه خبری مفدا منتشر شد، در این شماره مهم‌ترین اخبار فعالیت‌ها و رویدادهای مهم فرهنگی، صنفی، دانشجویی، آموزشی و علمی وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در بازه زمانی بیست و پنجم دی‌ماه تا ۱۲ بهمن ماه ۹۸ منتشر شده است.

 • خبرنامه1 ۱۳۹۸-۰۹-۰۵ ۰۸:۵۹

  صد و بیست‌و یکمین شماره خبرنامه مفدا منتشر شد

  صد و بیست‌و یکمین شماره هفته‌نامه خبری مفدا منتشر شد، در این شماره مهم‌ترین اخبار فعالیت‌ها و رویدادهای مهم فرهنگی، صنفی، دانشجویی، آموزشی و علمی وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در بازه زمانی دوازده مهرماه تا ششم آبان‌ماه ۹۸ منتشر شده است.

 • صد و بیستمین شماره خبرنامه مفدا منتشر شد ۱۳۹۸-۰۷-۲۰ ۱۴:۴۷

  فرهنگی

  صد و بیستمین شماره خبرنامه مفدا منتشر شد

  صد و بیستمین شماره هفته‌نامه خبری مفدا منتشر شد، در این شماره مهم‌ترین اخبار فعالیت‌ها و رویدادهای مهم فرهنگی، صنفی، دانشجویی، آموزشی و علمی وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در بازه زمانی سی و یکم شهریور ماه تا دهم مهر ماه ۹۸ منتشر شده است.

 • صد و شانزدهمین شماره هفته‌نامه خبری مفدا ۱۳۹۸-۰۷-۰۹ ۱۴:۵۶

  صد و شانزدهمین شماره هفته‌نامه خبری مفدا منتشر شد

  صد و شانزدهمین شماره هفته‌نامه خبری مفدا منتشر شد، در این شماره مهم‌ترین اخبار فعالیت‌ها و رویدادهای مهم فرهنگی، صنفی، دانشجویی، آموزشی و علمی وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در بازه زمانی ۲۳ تیر ماه الی نهم مرداد ماه ۹۸ منتشر شده است.

 • کوهپیمایی همگانی گراش ۱۳۹۵-۱۲-۰۶ ۱۹:۰۵

  کوهپیمایی همگانی برگزار شد

  کوهپیمایی همگانی ویژه دانشجویان و کارکنان دانشکده علوم پزشکی، روز جمعه ششم اسفندماه، در محل تَنگِ آب شهرستان گراش (یکی از کوههای این شهرستان)برگزار شد

 • فدا 40 ۱۳۹۵-۱۱-۱۹ ۰۹:۰۲

  چهلمین شماره نشریه مفدا منتشر شد