نمایش همه
 • خبرنامه ۱۴۰۰-۰۴-۲۸ ۱۰:۴۹

  صد وشصت‌ودومین شماره خبرنامه مفدا منتشر شد

  صد وشصت‌ودومین شماره هفته‌نامه خبری مفدا منتشر شد. در این شماره مهم‌ترین اخبار فعالیت‌ها و رویدادهای مهم فرهنگی، صنفی، دانشجویی، آموزشی و علمی وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در بازه زمانی ۱۳ تا ۲۶ تیرماه ۱۴۰۰ منتشر شده است.

 • جلد خبرنامه 161 ۱۴۰۰-۰۴-۱۳ ۱۰:۴۸

  "صد و شصت‌ویکمین شماره خبرنامه مفدا" منتشر شد

  «صدو شصت‌و یکمین شماره هفته‌نامه خبری مفدا» منتشر شد، در این شماره مهم‌ترین اخبار فعالیت‌ها و رویدادهای مهم فرهنگی، صنفی، دانشجویی، آموزشی و علمی وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در بازه زمانی ۲۷ خردادماه تا ۱۲ تیرماه ۱۴۰۰ منتشر شده است.

 • 1 ۱۴۰۰-۰۳-۲۸ ۱۱:۲۶

  "صد و شصتمین شماره خبرنامه مفدا" منتشر شد

  صدو شصتمین شماره هفته‌نامه خبری مفدا منتشر شد، در این شماره مهم‌ترین اخبار فعالیت‌ها و رویدادهای مهم فرهنگی، صنفی، دانشجویی، آموزشی و علمی وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در بازه زمانی ۱۳ تا۲۶ خرداد ماه ۱۴۰۰ منتشر شده است.

 • خبرنامه ۱۴۰۰-۰۳-۱۴ ۱۸:۵۲

  "صدوپنجاه‌ونهمین شماره خبرنامه مفدا" منتشر شد

  صدوپنجاه‌ونهمین شماره هفته‌نامه خبری مفدا منتشر شد، در این شماره مهم‌ترین اخبار فعالیت‌ها و رویدادهای مهم فرهنگی، صنفی، دانشجویی، آموزشی و علمی وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در بازه زمانی ۲۹ اردیبهشت ماه تا ۱۲ خرداد ماه ۱۴۰۰ منتشر شده است.

 • 1 ۱۴۰۰-۰۲-۳۱ ۱۰:۳۸

  صد و پنجاه‌و هشتمین شماره خبرنامه مفدا منتشر شد

  صدو پنجاه‌ و هشتمین شماره هفته‌نامه خبری مفدا منتشر شد. در این شماره مهم‌ترین اخبار فعالیت‌ها و رویدادهای مهم فرهنگی، صنفی، دانشجویی، آموزشی و علمی وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در بازه زمانی ۱۴ تا ۲۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ منتشر شده است.

 • مفدا ۱۵۷ ۱۴۰۰-۰۲-۱۵ ۱۳:۲۶

  صدوپنجاه‌وهفتمین شماره خبرنامه مفدا منتشر شد

  صدوپنجاه‌وهفتمین شماره هفته‌نامه خبری مفدا منتشر شد. در این شماره مهم‌ترین اخبار فعالیت‌ها و رویدادهای مهم فرهنگی، صنفی، دانشجویی، آموزشی و علمی وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در بازه زمانی اول تا ۱۳ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ منتشر شده است.

 • 1 ۱۴۰۰-۰۲-۰۲ ۱۱:۰۵

  صدو پنجاه‌ و ششمین شماره خبرنامه مفدا منتشر شد

  صدو پنجاه‌ و ششمین شماره هفته‌نامه خبری مفدا منتشر شد. در این شماره مهم‌ترین اخبار فعالیت‌ها و رویدادهای مهم فرهنگی، صنفی، دانشجویی، آموزشی و علمی وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در بازه زمانی ۱۹ تا ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰ منتشر شده است.

 • مفدا ۱۵۵ ۱۴۰۰-۰۱-۲۱ ۰۹:۳۹

  صدو پنجاه‌و پنجمین شماره خبرنامه مفدا منتشر شد

  صدو پنجاه‌و پنجمین شماره هفته‌نامه خبری مفدا منتشر شد، در این شماره مهم‌ترین اخبار فعالیت‌ها و رویدادهای مهم فرهنگی، صنفی، دانشجویی، آموزشی و علمی وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در بازه زمانی یک تا ۱۸ فروردین ماه ۱۴۰۰ منتشر شده است.

 • خبرنامه مفدا شماره 154 ۱۴۰۰-۰۱-۰۳ ۱۱:۰۰

  صد و پنجاه‌ و چهارمین شماره خبرنامه مفدا منتشر شد

  صد و پنجاه و چهارمین شماره هفته‌نامه خبری مفدا منتشر شد، در این شماره مهم‌ترین اخبار فعالیت‌ها و رویدادهای مهم فرهنگی، صنفی، دانشجویی، آموزشی و علمی وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در بازه زمانی۱۸ تا ۳۰ اسفند ماه ۹۹ منتشر شده است.

 • خبرنامه مفدا ۱۳۹۹-۱۲-۲۰ ۰۸:۵۰

  صد و پنجاه‌ و سومین شماره خبرنامه مفدا منتشر شد

  صد و پنجاه و سومین شماره هفته‌نامه خبری مفدا منتشر شد، در این شماره مهم‌ترین اخبار فعالیت‌ها و رویدادهای مهم فرهنگی، صنفی، دانشجویی، آموزشی و علمی وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در بازه زمانی ۳۰ بهمن تا ۱۷ اسفند ماه ۹۹ منتشر شده است.

 • خبرنامه 152 ۱۳۹۹-۱۲-۰۱ ۱۰:۳۸

  صدوپنجاه‌ودومین شماره خبرنامه مفدا منتشر شد

  صدوپنجاه و دومین شماره هفته‌نامه خبری مفدا منتشر شد، در این شماره مهم‌ترین اخبار فعالیت‌ها و رویدادهای مهم فرهنگی، صنفی، دانشجویی، آموزشی و علمی وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در بازه زمانی ۱۶ تا ۲۹ بهمن‌ماه ۹۹ منتشر شده است.

 • خبرنامه ۱۳۹۹-۱۱-۱۸ ۱۸:۰۹

  صدوپنجاه و یکمین شماره خبرنامه مفدا منتشر شد

  صدوپنجاه و یکمین شماره هفته‌نامه خبری مفدا منتشر شد، در این شماره مهم‌ترین اخبار فعالیت‌ها و رویدادهای مهم فرهنگی، صنفی، دانشجویی، آموزشی و علمی وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در بازه زمانی دوم تا ۱۵ بهمن‌ماه ۹۹ منتشر شده است.

 • خبرنامه ۱۳۹۹-۱۱-۰۴ ۰۷:۳۶

  صدوپنجاهمین شماره خبرنامه مفدا منتشر شد

  صدوپنجاهمین شماره هفته‌نامه خبری مفدا منتشر شد، در این شماره مهم‌ترین اخبار فعالیت‌ها و رویدادهای مهم فرهنگی، صنفی، دانشجویی، آموزشی و علمی وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در بازه زمانی ۱۵ دی تا اول بهمن‌ماه ۹۹ منتشر شده است.

 • خبرنامه ۱۴۹ ۱۳۹۹-۱۰-۱۶ ۰۹:۴۲

  صد و چهل‌و نهمین شماره خبرنامه مفدا منتشر شد

  صد و چهل‌و نهمین شماره هفته‌نامه خبری مفدا منتشر شد، در این شماره مهم‌ترین اخبار فعالیت‌ها و رویدادهای مهم فرهنگی، صنفی، دانشجویی، آموزشی و علمی وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در بازه زمانی ۳ تا ۱۴ دی ماه ۹۹ منتشر شده است.

 • خبرنامه مفدا شماره 148 ۱۳۹۹-۱۰-۰۵ ۲۰:۴۱

  صد وچهل‌ و هشتمین شماره خبرنامه مفدا منتشر شد

  صد وچهل‌ و هشتمین شماره هفته‌نامه خبری مفدا منتشر شد، در این شماره مهم‌ترین اخبار فعالیت‌ها و رویدادهای مهم فرهنگی، صنفی، دانشجویی، آموزشی و علمی وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در بازه زمانی ۲۰ آذر تا ۲ دی ماه ۹۹ منتشر شده است.

 • 2 ۱۳۹۹-۰۹-۲۰ ۱۱:۲۰

  صد وچهل‌ و هفتمین شماره خبرنامه مفدا منتشر شد

  صد وچهل‌ و هفتمین شماره هفته‌نامه خبری مفدا منتشر شد، در این شماره مهم‌ترین اخبار فعالیت‌ها و رویدادهای مهم فرهنگی، صنفی، دانشجویی، آموزشی و علمی وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در بازه زمانی ۹ تا ۱۹ آذرماه ۹۹ منتشر شده است.

 • شماره 146 خبرنامه مفدا ۱۳۹۹-۰۹-۱۰ ۱۷:۱۷

  صدوچهل‌و ششمین شماره خبرنامه مفدا منتشر شد

  صدوچهل‌و ششمین شماره هفته‌نامه خبری مفدا منتشر شد، در این شماره مهم‌ترین اخبار فعالیت‌ها و رویدادهای مهم فرهنگی، صنفی، دانشجویی، آموزشی و علمی وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در بازه زمانی ۲۶ آبان‌ تا ۸ آذرماه ۹۹ منتشر شده است.

 • مفدا ۱۴۵ ۱۳۹۹-۰۸-۲۸ ۰۹:۲۹

  صدوچهل‌وپنجمین شماره خبرنامه مفدا منتشر شد

  صدوچهل‌و پنجمین شماره هفته‌نامه خبری مفدا منتشر شد، در این شماره مهم‌ترین اخبار فعالیت‌ها و رویدادهای مهم فرهنگی، صنفی، دانشجویی، آموزشی و علمی وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در بازه زمانی ۱۲ تا ۲۵ آبان‌ماه ۹۹ منتشر شده است.

 • خبرنامه ۱۴۴ ۱۳۹۹-۰۸-۱۲ ۱۲:۵۱

  صدوچهل‌وچهارمین شماره خبرنامه مفدا منتشر شد

  صدوچهل‌و چهارمین شماره هفته‌نامه خبری مفدا منتشر شد، در این شماره مهم‌ترین اخبار فعالیت‌ها و رویدادهای مهم فرهنگی، صنفی، دانشجویی، آموزشی و علمی وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در بازه زمانی ۲۹ مهرماه تا ۱۱ آبان‌ماه ۹۹ منتشر شده است.

 • خبرنامه مفدا 143 ۱۳۹۹-۰۷-۲۹ ۰۹:۰۰

  صدوچهل‌و سومین شماره خبرنامه مفدا منتشر شد

  صدوچهل‌و سومین شماره هفته‌نامه خبری مفدا منتشر شد، در این شماره مهم‌ترین اخبار فعالیت‌ها و رویدادهای مهم فرهنگی، صنفی، دانشجویی، آموزشی و علمی وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در بازه زمانی ۲۰ تا ۲۸ مهرماه ۹۹ منتشر شده است.

 • خبرنامه جدید ۱۳۹۹-۰۷-۲۱ ۰۸:۴۵

  صدوچهل‌و دومین شماره خبرنامه مفدا منتشر شد

  صدوچهل‌و دومین شماره هفته‌نامه خبری مفدا منتشر شد، در این شماره مهم‌ترین اخبار فعالیت‌ها و رویدادهای مهم فرهنگی، صنفی، دانشجویی، آموزشی و علمی وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در بازه زمانی ۸ تا ۱۹ مهرماه ۹۹ منتشر شده است.

 • خبرنامه 141 ۱۳۹۹-۰۷-۱۰ ۱۷:۴۱

  صدوچهل‌و یکمین شماره خبرنامه مفدا منتشر شد

  صدوچهل‌و یکمین شماره هفته‌نامه خبری مفدا منتشر شد، در این شماره مهم‌ترین اخبار فعالیت‌ها و رویدادهای مهم فرهنگی، صنفی، دانشجویی، آموزشی و علمی وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در بازه زمانی ۲۶ شهریورماه تا ۷ مهرماه ۹۹ منتشر شده است.

 • خبرنامه 140 ۱۳۹۹-۰۶-۲۷ ۱۳:۲۶

  صدوچهلمین شماره خبرنامه مفدا منتشر شد

  صدو چهلمین شماره هفته‌نامه خبری مفدا منتشر شد، در این شماره مهم‌ترین اخبار فعالیت‌ها و رویدادهای مهم فرهنگی، صنفی، دانشجویی، آموزشی و علمی وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در بازه زمانی ۶ تا ۲۴ شهریورماه ۹۹ منتشر شده است.

 • خبرنامه 139 ۱۳۹۹-۰۶-۰۸ ۱۴:۵۸

  صدوسی‌ونهمین شماره خبرنامه مفدا منتشر شد

  صدوسی‌ونهمین شماره هفته‌نامه خبری مفدا منتشر شد، در این شماره مهم‌ترین اخبار فعالیت‌ها و رویدادهای مهم فرهنگی، صنفی، دانشجویی، آموزشی و علمی وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در بازه زمانی ۲۷ مردادماه تا پنجم شهریورماه ۹۹ منتشر شده است.

 • خبرنامه ۱۳۸ ۱۳۹۹-۰۵-۲۷ ۱۱:۵۱

  صدوسی‌وهشتمین شماره خبرنامه مفدا منتشر شد

  صدوسی‌وهشتمین شماره هفته‌نامه خبری مفدا منتشر شد، در این شماره مهم‌ترین اخبار فعالیت‌ها و رویدادهای مهم فرهنگی، صنفی، دانشجویی، آموزشی و علمی وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در بازه زمانی ۱۶تا ۲۶مردادماه ۹۹ منتشر شده است.

 • 137.png ۱۳۹۹-۰۵-۱۹ ۱۰:۰۶

  صد و سی‌ و هفتمین شماره خبرنامه مفدا منتشر شد

  صد و سی‌و هفتمین شماره هفته‌نامه خبری مفدا منتشر شد، در این شماره مهم‌ترین اخبار فعالیت‌ها و رویدادهای مهم فرهنگی، صنفی، دانشجویی، آموزشی و علمی وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در بازه زمانی ۷ تا ۱۵ مردادماه ۹۹ منتشر شده است.

 • خبرنامه 136 ۱۳۹۹-۰۵-۰۹ ۱۷:۲۰

  صد و سی‌ و ششمین شماره خبرنامه مفدا منتشر شد

  صد و سی‌و ششمین شماره هفته‌نامه خبری مفدا منتشر شد، در این شماره مهم‌ترین اخبار فعالیت‌ها و رویدادهای مهم فرهنگی، صنفی، دانشجویی، آموزشی و علمی وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در بازه زمانی ۲۴ تیر تا ۶ مردادماه ۹۹ منتشر شده است.

 • خبرنامه 105 ۱۳۹۹-۰۴-۲۴ ۱۱:۰۰

  صدوسی‌وپنجمین خبرنامه مفدا منتشر شد

  صدوسی‌وپنجمین شماره هفته‌نامه خبری مفدا منتشر شد، در این شماره مهم‌ترین اخبار فعالیت‌ها و رویدادهای مهم فرهنگی، صنفی، دانشجویی، آموزشی و علمی وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در بازه زمانی ۹ تا ۲۳ تیرماه ۹۹ منتشر شده است.

 • مفدا 134 ۱۳۹۹-۰۴-۰۹ ۱۰:۳۸

  صدوسی‌وچهارمین خبرنامه مفدا منتشر شد

  صدوسی‌وچهارمین شماره هفته‌نامه خبری مفدا منتشر شد، در این شماره مهم‌ترین اخبار فعالیت‌ها و رویدادهای مهم فرهنگی، صنفی، دانشجویی، آموزشی و علمی وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در بازه زمانی ۲۷ خرداد ماه تا ۸ تیرماه ۹۹ منتشر شده است.

 • خبرنامه ۱۳۳ ۱۳۹۹-۰۳-۲۸ ۱۸:۴۶

  صدوسی‌و سومین خبرنامه مفدا منتشر شد

  صدوسی‌و سومین شماره هفته‌نامه خبری مفدا منتشر شد، در این شماره مهم‌ترین اخبار فعالیت‌ها و رویدادهای مهم فرهنگی، صنفی، دانشجویی، آموزشی و علمی وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در بازه زمانی ۱۳ تا ۲۶ خردادماه ۹۹ منتشر شده است.