نمایش همه
 • پاتوق نشریات در هفته سوم تیر ماه ۱۴۰۰ ۱۴۰۰-۰۴-۱۹ ۱۹:۰۷

  پاتوق نشریات در هفته سوم تیر ماه ۱۴۰۰

  «پاتوق‌نشریات» نگاهی به مهمترین نشریات دانشجویی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور که در بازه هفته سوم تیر ماه ۱۴۰۰ در شعب دانشگاهی مفدا منتشر شده است، انداخته است.

 • پاتوق نشریات در هفته سوم اردیبهشت ۱۴۰۰ ۱۴۰۰-۰۲-۲۲ ۱۵:۵۵

  پاتوق نشریات در هفته سوم اردیبهشت ۱۴۰۰

  «پاتوق‌نشریات» نگاهی به مهمترین نشریات دانشجویی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور که در بازه سوم اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ در شعب دانشگاهی مفدا منتشر شده است، انداخته است.

 • پاتوق نشریات در هفته چهارم فروردین ماه ۱۴۰۰ ۱۴۰۰-۰۱-۲۹ ۱۵:۵۴

  پاتوق نشریات در هفته چهارم فروردین ۱۴۰۰

  «پاتوق‌نشریات» نگاهی به مهمترین نشریات دانشجویی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور که در بازه هفته چهارم فروردین ماه ۱۴۰۰ در شعب دانشگاهی مفدا منتشر شده است، انداخته است.

 • پاتوق نشریات در هفته سوم فروردین ماه ۱۴۰۰ ۱۴۰۰-۰۱-۱۸ ۱۷:۳۰

  پاتوق نشریات در هفته سوم فروردین ماه ۱۴۰۰

  «پاتوق‌نشریات» نگاهی به مهمترین نشریات دانشجویی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور که در بازه هفته سوم فروردین ماه ۱۴۰۰ در شعب دانشگاهی مفدا منتشر شده است، انداخته است.

 • پاتوق نشریات در هفته سوم اسفند ماه ۱۳۹۹ ۱۳۹۹-۱۲-۲۳ ۱۵:۳۰

  پاتوق نشریات در هفته سوم اسفند ماه ۱۳۹۹

  «پاتوق‌نشریات» نگاهی به مهمترین نشریات دانشجویی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور که در بازه هفته سوم اسفند ماه ۹۹ در شعب دانشگاهی مفدا منتشر شده است، انداخته است.

 • پاتوق ۱۳۹۹-۱۲-۱۸ ۱۶:۱۵

  پاتوق نشریات در هفته دوم اسفند ماه ۱۳۹۹

  «پاتوق‌نشریات» نگاهی به مهمترین نشریات دانشجویی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور که در بازه هفته دوم اسفند ماه ۹۹ در شعب دانشگاهی مفدا منتشر شده است، انداخته است.

 • پاتوق نشریات در هفته اول سفند ماه ۱۳۹۹ ۱۳۹۹-۱۲-۰۹ ۲۰:۰۰

  پاتوق نشریات در هفته اول اسفند ماه ۱۳۹۹

  «پاتوق‌نشریات» نگاهی به مهمترین نشریات دانشجویی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور که در بازه هفته اول اسفند ماه ۹۹ در شعب دانشگاهی مفدا منتشر شده است، انداخته است.

 • پاتوق نشریات در هفته چهارم بهمن ماه ۱۳۹۹ ۱۳۹۹-۱۱-۲۹ ۱۶:۲۵

  پاتوق نشریات در هفته چهارم بهمن ماه ۱۳۹۹

  «پاتوق‌نشریات» نگاهی به مهمترین نشریات دانشجویی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور که در بازه هفته چهارم بهمن ماه ۹۹ در شعب دانشگاهی مفدا منتشر شده است، انداخته است.

 • پاتوق نشریات در هفته سوم بهمن ماه ۱۳۹۹ ۱۳۹۹-۱۱-۲۶ ۱۰:۳۳

  پاتوق نشریات در هفته سوم بهمن ماه ۱۳۹۹

  «پاتوق‌نشریات» نگاهی به مهمترین نشریات دانشجویی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور که در بازه هفته سوم بهمن ماه ۹۹ در شعب دانشگاهی مفدا منتشر شده است، انداخته است.

 • پاتوق نشریات در هفته دوم بهمن ماه ۱۳۹۹ ۱۳۹۹-۱۱-۱۸ ۱۶:۲۲

  پاتوق نشریات در هفته دوم بهمن ماه ۱۳۹۹

  «پاتوق‌نشریات» نگاهی به مهمترین نشریات دانشجویی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور که در بازه هفته دوم بهمن ماه ۹۹ در شعب دانشگاهی مفدا منتشر شده است، انداخته است.

 • پاتوق نشریات هفته اول بهمن 1399 ۱۳۹۹-۱۱-۰۸ ۱۳:۳۳

  پاتوق نشریات در هفته اول بهمن ماه ۱۳۹۹

  «پاتوق‌نشریات» نگاهی به مهمترین نشریات دانشجویی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور که در بازه هفته اول بهمن ماه ۹۹ در شعب دانشگاهی مفدا منتشر شده است، انداخته است.

 • پاتوق نشریات هفته سوم دی ماه ۱۳۹۹-۱۱-۰۱ ۱۸:۱۵

  پاتوق نشریات در هفته سوم دی ماه ۱۳۹۹

  «پاتوق‌نشریات» نگاهی به مهمترین نشریات دانشجویی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور که در بازه هفته سوم دی ماه ۹۹ در شعب دانشگاهی مفدا منتشر شده است، انداخته است.

 • پاتوق نشریات هفته دوم دی ماه 1399 ۱۳۹۹-۱۰-۲۰ ۰۹:۱۰

  پاتوق نشریات در هفته دوم دی ماه ۱۳۹۹

  «پاتوق‌نشریات» نگاهی به مهمترین نشریات دانشجویی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور که در بازه هفته دوم دی ماه ۹۹ در شعب دانشگاهی مفدا منتشر شده است، انداخته است.

 • پاتوق نشریات هفته اول دی 1399 ۱۳۹۹-۱۰-۰۹ ۱۸:۲۶

  پاتوق نشریات در هفته اول دی ماه ۱۳۹۹

  «پاتوق‌نشریات» نگاهی به مهمترین نشریات دانشجویی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور که در بازه هفته اول دی ماه ۹۹ در شعب دانشگاهی مفدا منتشر شده است، انداخته است.

 • پاتوق نشریات هفته 4 ۱۳۹۹-۱۰-۰۱ ۱۳:۵۷

  پاتوق نشریات در هفته چهارم آذر ماه ۱۳۹۹

  «پاتوق‌نشریات» نگاهی به مهمترین نشریات دانشجویی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور که در بازه هفته چهارم آذر ماه ۹۹ در شعب دانشگاهی مفدا منتشر شده است، انداخته است.

 • پاتوق نشریات در هفته سوم آذر ماه ۱۳۹۹ ۱۳۹۹-۰۹-۲۳ ۰۷:۴۶

  پاتوق نشریات در هفته سوم آذر ماه ۱۳۹۹

  «پاتوق‌نشریات» نگاهی به مهمترین نشریات دانشجویی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور که در بازه هفته سوم آذر ماه ۹۹ در شعب دانشگاهی مفدا منتشر شده است، انداخته است.

 • پاتوق نشریات هفته دوم اذرماه ۱۳۹۹-۰۹-۱۴ ۱۵:۳۶

  پاتوق نشریات در هفته دوم آذر ماه ۱۳۹۹

  «پاتوق‌نشریات» نگاهی به مهمترین نشریات دانشجویی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور که در بازه هفته دوم آذر ماه ۹۹ در شعب دانشگاهی مفدا منتشر شده است، انداخته است.

 • هفته اول آذر ۱۳۹۹-۰۹-۰۷ ۱۳:۲۴

  پاتوق نشریات در هفته اول آذر ماه ۱۳۹۹

  «پاتوق‌نشریات» نگاهی به مهمترین نشریات دانشجویی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور که در بازه هفته اول آذر ماه ۹۹ در شعب دانشگاهی مفدا منتشر شده است، انداخته است.

 • هفته چهارم پاتوق نشریات ۱۳۹۹-۰۹-۰۱ ۱۸:۵۳

  پاتوق نشریات در هفته چهارم آبان ماه ۱۳۹۹

  «پاتوق‌نشریات» نگاهی به مهمترین نشریات دانشجویی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور که در بازه هفته چهارم آبان ماه ۹۹ در شعب دانشگاهی مفدا منتشر شده است، انداخته است.

 • هفته سوم ابان ماه ۱۳۹۹-۰۸-۲۳ ۱۳:۳۳

  پاتوق نشریات در هفته سوم آبان ماه ۱۳۹۹

  «پاتوق‌نشریات» نگاهی به مهمترین نشریات دانشجویی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور که در بازه هفته سوم آبان ماه ۹۹ در شعب دانشگاهی مفدا منتشر شده است، انداخته است.

 • پاتوق نشریات در هفته دوم آبانماه ۱۳۹۹ ۱۳۹۹-۰۸-۱۶ ۱۳:۳۶

  پاتوق نشریات در هفته دوم آبان ماه ۱۳۹۹

  «پاتوق‌نشریات» نگاهی به مهمترین نشریات دانشجویی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور که در بازه هفته دوم آبان ماه ۹۹ در شعب دانشگاهی مفدا منتشر شده است، انداخته است.

 • پاتوق نشریات هفته اول آبان ماه ۱۳۹۹ ۱۳۹۹-۰۸-۰۹ ۱۹:۱۴

  پاتوق نشریات هفته اول آبان ماه ۱۳۹۹

  «پاتوق‌نشریات» نگاهی به مهمترین نشریات دانشجویی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور که در بازه هفته اول آبان ماه ۹۹ در شعب دانشگاهی مفدا منتشر شده است، انداخته است.

 • پاتوق نشریات در هفته چهارم مهرماه ۱۳۹۹ ۱۳۹۹-۰۸-۰۲ ۱۴:۳۶

  پاتوق نشریات در هفته چهارم مهرماه ۱۳۹۹

  «پاتوق‌نشریات» نگاهی به مهمترین نشریات دانشجویی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور که در بازه هفته چهارم مهرماه ۹۹ در شعب دانشگاهی مفدا منتشر شده است، انداخته است.

 • پاتوق نشریات ۱۳۹۹-۰۷-۲۵ ۱۲:۴۳

  پاتوق نشریات هفته سوم مهرماه ۱۳۹۹

  «پاتوق‌نشریات» نگاهی به مهمترین نشریات دانشجویی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور که در بازه هفته سوم مهرماه ۹۹ در شعب دانشگاهی مفدا منتشر شده است، انداخته است.

 • پاتوق نشریات در هفته چهارم شهریورماه ۱۳۹۹ ۱۳۹۹-۰۷-۲۰ ۱۲:۱۸

  پاتوق نشریات در هفته چهارم شهریورماه ۱۳۹۹

  «پاتوق‌نشریات» نگاهی به مهمترین نشریات دانشجویی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور که در بازه هفته چهارم شهریورماه ۹۹ در شعب دانشگاهی مفدا منتشر شده است، انداخته است

 • پاتوق نشریات در هفته اول مهرماه 1399 ۱۳۹۹-۰۷-۲۰ ۱۱:۳۸

  پاتوق نشریات در هفته اول مهرماه ۱۳۹۹

  «پاتوق‌نشریات» نگاهی به مهمترین نشریات دانشجویی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور که در بازه هفته اول مهرماه ۹۹ در شعب دانشگاهی مفدا منتشر شده است، انداخته است

 • پاتوق نشریات هفته دوم 1399 ۱۳۹۹-۰۷-۲۰ ۱۱:۱۹

  پاتوق نشریات در هفته دوم مهرماه ۱۳۹۹

  «پاتوق‌نشریات» نگاهی به مهمترین نشریات دانشجویی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور که در بازه هفته دوم مهرماه ۹۹ در شعب دانشگاهی مفدا منتشر شده است، انداخته است

 • بدون تعارف/1 ۱۳۹۹-۰۷-۱۹ ۰۸:۲۳

  سومین شماره "بدون تعارف" کاری از تلوزیون مفدا قم منتشر شد

  برنامه "بدون تعارف" کاری از تلوزیون مفدا قم و به همت سرویس چند رسانه ای این پایگاه خبری تولید شده است. در این شماره گفتگو با مهران لاچینی دبیر شورای انضباطی دانشگاه علوم پزشکی قم را می بینید.

 • نشریات شهریور 99 ۱۳۹۹-۰۶-۲۲ ۱۵:۲۴

  پاتوق نشریات در هفته سوم شهریورماه ۱۳۹۹

  «پاتوق‌نشریات» نگاهی به مهمترین نشریات دانشجویی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور که در بازه هفته سوم شهریورماه ۹۹ در شعب دانشگاهی مفدا منتشر شده است، انداخته است.