چهارشنبه ۱ بهمن ۱۳۹۹ - ۱۱:۱۲

بررسی و رفع مشکلات خوابگاه

بازدید از خوابگاههای دانشجویی

بازدید از خوابگاهها

حضور معاونت فرهنگی،دانشجویی وآموزشی در خوابگاه دانشجویی دختران جهت بررسی و پیگیری مشکلات دانشجویان و رفع دغدغه های آنان و پرسنل خدوم خوابگاه.

به گزارش مفدا سیرجان،دکتر محمود رضا مسعودی در جهت بازدید و بررسی مشکلات دانشجویان در خوابگاههای دانشجویی و پرسنل خدوم آن واحد ورفع دغدغه های آنان روز گذشته به همراه مدیر دانشجویی،فرهنگی ومسئول خوابگاههای دانشجویی در جمع دانشجویان وپرسنل خوابگاه دختران دانشکده علوم پزشکی سیرجان که با رعایت پروتکل های بهداشتی برگزار شد حضور یافت.

در این بازدید با توجه به صحبت های دانشجویان و پرسنل آن واحد رفع مشکلات و دغدغه های آنان در دستور کار مسئولین مربوطه قرار گرفت .