دوشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۰ - ۱۴:۴۰

امروز نوبت ماست تا تشکر کنیم از...

تربک

دانشجویان انجمن علمی فناوری اطلاعات سلامت، علوم آزمایشگاه و علوم تغذیه با همکاری هم ویدیویی به مناسبت روز استاد تهیه کرده اند تا به این بهانه از آنها تشکر کرده باشند.