دوشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰ - ۱۴:۲۵

روز ملی ارتباطات و روابط عمومی

27اردیبهشت روز ملی ارتباطات و روابط عمومی گرامی .

روز روابط عمومی

در راستای راهنمایی ، اطلاع رسانی وبیان مطالب صادق وبه دور از حاشیه برای آگاهی بخشیدن به جامعه با برقراری ارتباط سالم واستفاده از تجارب دیگران در این راه یاری گر یکدیگر باشیم .روز ملی ارتباطات وروابط عمومی گرامی باد.

راوبط عمومی معاونت آموزش ،تحقیقات ودانشجویی فرهنگی دانشکده علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی سیرجان .