چهارشنبه ۲۶ خرداد ۱۴۰۰ - ۱۱:۰۷

نشریه صوتی "شریان" قسمت ۴۱ ام، بهار ۹۹/ گاهنامه فرهنگی اجتماعی سیاسی بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

نشریه صوتی شریان

کشور های جهان چگونه در ایام کرونا انتخابات سالم برگزار کردند؟ صاحب امتیاز: بسیج دانشجویی مدیر مسئول: مصطفی ملک جعفریان سردبیر: نرجس جهانیان نویسنده: عطیه حسین زاده هیئت تحریریه: محمد غلامزاده، زهرا هوشنگی گوینده: زینب سلطانپور تنظیم کننده: عطیه احمد زاده