پنجشنبه ۱۸ شهریور ۱۴۰۰ - ۱۱:۴۴

کاری از همتایاران سلامت روان دانشکده علوم پزشکی گراش به مناسبت روز جهانی پیشگیری از خودکشی؛

پوستر/ " با عمل ، امید بسازیم "

گراش

همتایاران سلامت روان دانشکده علوم پزشکی گراش به مناسبت فرارسیدن ۱۹ شهریورماه (۱۰ سپتامبر) روز جهانی پیشگیری از خودکشی ، پوستر ِ " با عمل ، امید بسازیم " را منتشر کردند.

به گزارش مفداگراش ، همتایاران سلامت روان دانشکده علوم پزشکی گراش به مناسبت فرارسیدن ۱۹ شهریورماه (۱۰ سپتامبر) روز جهانی پیشگیری از خودکشی ، پوستر ِ " با عمل ، امید بسازیم " را منتشر کردند.

در توضیحات این پوستر ، یادداشتی در خصوص اهمیت این روز ، نشانه های هشدار خودکشی و اقدامات لازم در این مواقع  و باورهای اشتباه در مورد خودکشی توسط مسئول اداره مشاوره دانشجویی گردآوری و تنظیم شده است.

متن کامل یادداشت را در زیر بخوانید :

هرکسی نفسی را حیات بخشد ( از مرگ نجات دهد) مثل آن است که همه مردم را حیات بخشیده. ( سوره مائده/ آیه ۳۲ )

اهمیت روز جهانی پیشگیری از خودکشی

روز جهانی پیشگیری از خودکشی که در ۱۰ سپتامبر هر سال برگزار می شود، فرصتی برای مردم در سراسر جهان است تا آگاهی از خودکشی و پیشگیری از آن را افزایش دهند و روبان زرد و نارنجی نیز نماد کوشش برای پیشگیری از خودکشی است. سال هاست که سازمان ها و انجمن های فعال در حوزه سلامت، پیشگیری و مداخله در خودکشی به اهمیت همکاری و مشارکت بخش های مختلف در یافتن راهکارهایی برای پیشگیری از خودکشی تاکید کرده اند. این همکاری بدین معناست که همه ما در هر موقعیت و جایگاهی که هستیم در پیشگیری از خودکشی نقش داریم و این همکاری به عبارتی دقیق تر بر اهمیت ارتباطات در همه سطوح تاکید داشته و تشویق به تعامل انسان ها و پیوستن شان به یکدیگر برای افزایش آگاهی جهت پیشگیری از خودکشی است.

از آنجایی که خودکشی یک مساله چند وجهی است که عوامل مختلف ژنتیکی، فرهنگی، اجتماعی، تجارب آسیب زا و دردناک در آن نقش دارد، بنابراین پیشگیری از آن مستلزم بکارگیری رویکردی چندسطحی، چند وجهی، منسجم و همگانی است. تلاش همگانی برای پیشگیری از خودکشی به ای معناست که غالبا اقدام در جهت پیشگیری از خودکشی ممکن است و هر کسی اعم از پدر، مادر، دوست، همکلاسی، همکار، همسایه و مانند آن یک فرد کلیدی در پیشگیری از خودکشی است، بنابراین روز جهانی خودکشی تاکیدی بر این است که شما در این روز می توانید نسبت به خودکشی، علل و علائم هشداردهنده آن آگاهی یافته و آگاهی تان را با دیگران به اشتراک بگذارید و به آن ها نیز آموزش دهید. شایسته است شما به عنوان عضوی از یک جامعه نسبت به افرادی که در خطر و شرایط ویژه قرار دارند با مراقبت رفتار کنید تا افراد بتوانند به راحتی درباره مشکلات سلامت روانشان گفتگو کنند و از اینکه مساله ی در حوزه سلامت دارند خجالت نکشند. در واقع پیشگیری از خودکشی امری است که به تلاش همگانی در همه سطوح فردی، گروهی، اجتماعی، و همه ی نهاد ها و سیستم ها نیاز دارد.

بــر اســاس آمــار منتشــر شــده از ســازمان جهانــی بهداشــت (WHO ) در ســال ۲۰۱۹، هــر ســاله ۸۰۰ هــزار نفــر؛ یعنــی هــر ۴۰ ثانیــه یــک نفــر بــر اثــر خودکشــی جــان خــود را از دســت میدهنــد. بــه طــور کلــی، خودکشــی دومیــن علــت مــرگ در بیـن افـراد ۱۵-۲۹ سـال بـه حسـاب میآیـد. خودکشـی در همـه مناطــق دنیــا رخ میدهــد، امــا ۷۹ %از خودکشــیها در جهــان در کشــورهایی بــا درآمــد کــم تــا متوســط رخ میدهــد.

پیشــگیری از خودکشــی یــک چالــش جهانــی اســت. هــر زندگـی کـه از دسـت مـیرود معـادل از دسـت دادن یـک شـریک زندگـی، فرزنـد، والدیـن، دوسـت یـا یـک همـکار اسـت. بـه ازای هر خودکشــی تقریبــا ۱۳۵ نفــر یــا متحمــل ســوگ شــدید میشــوند یـا دسـت کـم تحـت تأثیـر قـرار میگیرنـد. یعنـی بالـغ بـر ۱۰۸ میلیــون نفــر در ســال عمیقــاً تحــت تأثیــر رفتارهــای خودکشــی گرایانـه قـرار میگیرنـد. هـر خودکشـی منجـر بـه تشـویق ۲۵ نفـر بـه تـلاش بـرای خودکشـی و بسـیار بیشـتر از ایـن تعـداد منجـر بـه تولیـد فکـر جـدی خودکشـی میگـردد. تأثیـری کـه اقـدام بـه خودکشــی روی خانــواده، دوســتان، همــکاران و جامعــه میگــذارد بیــش از یــک بیمــاری روانــی اســت. خودکشــی میتوانــد تبعــات جبـران ناپذیـری بـرای جامعـه بـا خـود بـه همـراه داشـته باشـد، امـا خبـر خـوب اینکـه خودکشـی قابـل پیشـگیری اسـت و شــما میتوانیــد بازیگــر کلیــدی آن باشــید.

بـرای جلوگیـری از خودکشـی در سـطح فـردی، اجتماعـی و ملـی اقدامــات بســیاری میتــوان انجــام داد. ســازمان بهداشــت جهانــی  ۴ مداخلـه کلـی و کلیـدی را بـه جوامـع توصیـه میکنـد:

- محدود کردن دسترسی به ابزار خودکشی

- گزارش مسئولانه آمار خودکشی در رسانه ها

- کمـک بـه افـراد در یادگیـری مهارتهـای مقابلـه بـا فشـارهای زندگـی

شناسـایی و مدیریـت زودهنـگام افـرادی کـه دربـاره خودکشــی فکــر میکننــد یــا اقــدام بــه خودکشــی کرده انـد و نیـز پیگیـری کوتـاه مـدت و بلنـد مـدت ایـن افــراد در بازههــای زمانــی متفــاوت.

ننــگ یــا اســتیگما بعنــوان مانــع یــا چالــش در پیشــگیری از خودکشــی

ننــگ یــا اســتیگما در جامعــه نســبت بــه اختلالات روانــی و خودکشــی بــه ایــن معناســت کــه بســیاری از افــراد هســتند کــه دچـار اختلالات روانـی بـوده و یـا دارای فکـر خودکشـی هسـتند امــا نگــرش منفــی جامعــه بــه آنهــا مانــع از ایــن میشــود کــه بــرای دریافــت کمــک بــه مراکــز تخصصــی روانشــناختی مراجعــه کننـد. عـدم آگاهـی درسـت جوامـع از پدیـده خودکشـی بعنـوان یــک مشــکل عمــده بهداشــت عمومــی منجــر بــه بــی توجهــی و نادیـده گرفتـن آن شـده اسـت. بنابرایـن، افزایـش آگاهـی جوامـع در جهــت پیشــرفت کشــورها در پیشــگیری از خودکشــی بســیار مهــم اســت.

نشــانه های هشــدار خودکشــی کــه هــر فــرد بایــد در صــورت مشـاهده در اطرافیانـش نسـبت بـه آنهـا حسـاس باشـد:

برخــی از رفتارهــا میتوانــد نشــان دهنــده ایــن باشــد کـه فـرد در معـرض خطـر فـوری خودکشـی اسـت و نیـاز بـه مداخلـه سـریع و جـدی دارد ماننـد تمـاس بـا مرکـز مشـاوره یـا مراکـز اورژانـس. رفتارهایـی ماننـد:

- هنگامـی کـه فـرد دربـاره اینکـه میخواهـد بمیـرد یـا خـود را بکشـد حـرف میزنـد.

- زمانــی کــه فــرد در جســتجوی روشهــای کشــتن خــود باشــد ماننــد جســتجوی پیوســته در ســایتها جهــت پیــدا کــردن راههــای خودکشــی یــا تهیــه اســلحه.

- زمانــی کــه فــرد از احســاس ناامیــدی شــدید یــا نداشــتن دلیلــی بــرای زندگــی صحبــت میکنــد.

- افسردگی و یا سابقه ی افسردگی در خانواده

-  سابقه ی تلاش برای خودکشی

- خودکشی اخیر یک دوست یا سابقه ی خودکشی در خانواده

- صحبت درباره ی خودکشی کردن

- اشتغال ذهنی ناگهانی با مرگ

- بخشیدن وسایل شخصی

- ناراحتی بخاطر شکست یا فقدان، مثل شکست در امتحان، اخراج شدن از دانشگاه، شکست عاطفی و یا مرگ یکی از دوستان یا بستگان

- انزوا و دوری کردن از دوستان و خانواده

- عدم توجه به ظاهر شخصی

باور اشـتباه در مورد خودکشی:

باور اشـتباه: بهتر اسـت با صحبت کـردن درباره خودکشـی بـا فـرد افسـرده او را به سـمت فکر کـردن به خودکشـی سـوق ندهید.

واقعیـت: صحبـت دربـاره خودکشـی فرصتـی بـرای ارتبـاط با فــرد افســرده فراهــم میکنــد. صحبــت راجــع بــه ترسهــا باعــث کاهــش آنهــا میشــوند. اولیــن قــدم بــرای ترغیــب یــک فــرد خودکشـی گـرا بـه زندگـی از صحبـت دربـاره آن حاصـل میشـود. ایـن قـدم اول میتوانـد یـک سـؤال سـاده باشـد دربـاره اینکـه آیـا وی تمایـل بـه پایـان دادن بـه زندگـی خـود دارد یـا نـه.

باور اشتباه: فقط افراد دیوانه خودکشی میکنند.

واقعیــت: هــر کســی پتانســیل خودکشــی دارد. اگرچــه بســیاری از افــرادی کــه دســت بــه خودکشــی میزننــد از لحــاظ بالینــی افســرده هســتند، امــا اغلــب آنهــا در تمــاس بــا واقعیــت هسـتند و جـزو بیمـاران ( سـایکوتیک ) بیمارانـی کـه ارتباطشـان بـا واقعیــت قطــع میشــود محســوب نمیشــوند.

باور اشتباه: اگر فردی تمایل به خودکشی پیدا کند برای همیشه خودکشی گرا باقی میماند.

واقعیـت: فکـر فعـال خودکشـی اغلـب کوتـاه مـدت و وابسـته بـه موقعیـت اسـت. مطالعـات نشـان دادنـد کـه تقریبـا۵۴ درصـد از افــرادی کــه در اثــر خودکشــی جــان باختنــد اختـلـال قابــل تشـخیص روانشـناختی نداشـتند و در صـورت وجـود اختـال نیـز یــک درمــان مناســب میتوانــد بــه کاهــش عالئــم افــراد کمــک کنــد. عمــل خودکشــی اغلــب تلاشی اســت بــرای کنتــرل افــکار و احساسـات دردنـاک و عمیقـی کـه فـرد تجربـه میکنـد. وقتـی ایـن افـکار از بیـن برونـد فکـر خودکشـی هـم از بیـن خواهـد رفت. اگرچــه افــکار خودکشــی ممکــن اســت بــاز گردنــد امــا دائمــی نیسـتند. یـک فـرد دارای افـکار و اقـدام خودکشـی میتوانـد یـک زندگـی طولانی و موفـق داشـته باشـد.

بـاور اشـتباه: اگـر فـردی تصمیم به خودکشـی بگیـرد هیـچ چیـزی مانـع از آن نمیشـود.

واقعیــت: خودکشــی قابــل پیشــگیری اســت. میتــوان بــه ایـن افـراد کمـک کـرد. خودکشـی یـک راه حـل دائـم بـرای یـک مشـکل موقـت اسـت. بیشـتر افـراد خودکشـی گـرا احساسـات دو ســوگرایانه ای دارنــد و بیــن میــل بــه زندگــی و مــرگ در آمــد و شـد هسـتند. آنهـا فقـط میخواهنـد بـه درد عاطفـی خـود پایـان دهنــد امــا راه حلــی بــرای آن نمییابنــد.

در صورت مشاهده نشانه های هشدار در اطرافیانتان چه اقداماتی می توانید انجام دهید؟

میتوانید در یک فضای خصوصی با فرد صحبت کنید و نگرانی خود را به او ابراز کنید و به طور جدی و بدون قضاوت به حرفهای او گوش دهید. در صورت وجود افکار خودکشی او را تشویق کنید تا با فرد قابل اعتمادی مانند والدین یا دیگر افراد قابل اعتماد خانواده یا یک متخصص صحبت کند. اگر برای وی صحبت کردن سخت است، در صورتی که او موافق باشد شما با فردی که او معرفی می کند صحبت کنید. اگر او به طور جدی قصد آسیب زدن به خود را دارد حتما از حمایت های فوری خدمات سلامت مانند مراکز درمانی یا مشاوره کمک بگیرید و به هیچ عنوان وی را تنها نگذارید.

ارسال نظر

    • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
    • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.