چهارشنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱ - ۱۳:۴۶

کرسی آزاد اندیشی با موضوع چالش‌های فکری و اعتقادی جوانان و مسائل اقتصادی در دانشگاه علوم پزشکی جیرفت برگزار شد

کرسی آزاد اندیشی

کرسی آزاد اندیشی با موضوع چالش های فکری و اعتقادی جوانان و مسائل اقتصادی بصورت پرسش و پاسخ با حضور معاون فرهنگی دانشجویی ، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ،معاون اداره کل تبلیغات اسلامی شهرستان و جمعی از دانشجویان برگزار شد.

به گزارش مفدا جیرفت ، کرسی آزاد اندیشی با موضوع چالش های فکری و اعتقادی جونان و مسائل اقتصادی بصورت پرسش و پاسخ توسط نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه علوم پزشکی جیرفت ، معاونت فرهنگی دانشجویی ، بسیج دانشجویی ، سازمان تبلیغات اسلامی شهرستان جیرفت و موسسه قرآنی نورالثقلین   سه شنبه ۲۷ اردیبهشت در سالن پیامبر اعظم مجموعه خوابگاه های دانشجویی برگزار شد.

حجت الاسلام والمسلمین دکتر امیری طیبی دانشجو دکتری اقتصاد توسعه و مبلغ دفتر نهاد رهبری ضمن تشریح وضعیت اقتصادی امروز جامعه اظهار داشت: به تعبیر مقام معظم رهبری دانشجو موذن جامعه است . انتظار می رود دانشجویان به مسائل اقتصادی و سیاسی روز جامعه آگاهی داشته باشند.

وی در ادامه در پاسخ به سوال دانشجویان در خصوص وضعیت اقتصادی بیان داشت: مسـئله اقتصـاد و مشـکلات معیشـتی، ایـن روزهـا بخش مهمـی از  فکر و ذهـن مـردم و فضای سیاسـی و اجتماعـی کشـور را پـر کـرده اسـت. برنامـه‌ی چندجانبـه‌ی دشـمن بـرای تضعیـف اقتصـاد کشـور و معیشـت مـردم از یـک سـو و تأکیدات مکرر رهبر انقلاب و دولت بر اولویـت درجه یک حل مشـکلات اقتصادی، چالش چندین سـاله ای را رقـم زده کـه البتـه ایـن روزها بـه نقاط حسـاس و خـود رسـیده اسـت. و البتـه راه حل هـای متعـدد و مختلفـی نیـز در حال انجام است.

وی افزود: کاهش ارزش پول ملی ، گرانی هـا، وجـود تحریم هـای خارجـی اسـت -کـه نقـش ایـن تحریم هـا را نبایـد نادیـده گرفـت و نتیجـه ی این‌ها هـم سـختی معیشـت طبقـات پاییـن و متوسـط اسـت. در مقولـه اقتصـاد اگـر بخواهیـم مسـائل کلیـدی را مطـرح کنیـم، مسـئله  تولیـد کلیـدی اسـت، مسـئله  اشتغال جـزو مسـائل کلیـدی اسـت کـه البته با تولیـد ارتبـاط پیـدا می کنـد. مسـئله ی مهـار تـورم مسئله‌ی جدا کلیدی است مدیریت نظام پولی و مالـی جـزو مسـائل کلیـدی اسـت؛ این هـا مسـائل مهـم اسـت، در زمینه هـای اقتصـادی.

راه حل اصلی عبور از مشکلات فعلی اقتصادی کشور چیست؟ 

 اگـر چنانچـه ایـن تفکر و روحیه خوداتکایی و اعتماد به نفس ملی کـه امـروز خوشـبختانه عمومیت پیـدا کـرده و بخصـوص در بیـن قشـر جـوان تحصیلکـرده بـا عـزم و اراده رشـد پیـدا کـرده، و این اعتماد به نیروی داخلـی در اقتصاد به همیـن شـکل پیـش بـرود و اعتماد ملی افزایش پیدا کند از مشکلات اقتصاد قابل رفع و برطرف کردن است. باید از این بنیه کشور استفاده کرد.

در ادامه به برخی از سوالات دانشجویان در خصوص آزادی بیان ، شرایط اقتصادی ازدواج جوانان و ...پاسخ داد.

درپایان این کرسی آزاد اندیشی با ذکر شماره به ۸ نفر از شرکت کنندگان جوایز ۱۰۰ هزار تومانی  و ۴ نفر دوهفته ژتون رایگان غذا اهدا شد.

خبرنگار: علی حاتمی

sendComment

    commentHint
شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.